Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de leiding staan, die er hem van moet overtuigen, dat zij het goed met hem voor heeft. Het hooge loon moet hem naar de leiding doen luisteren. Hij moet met lust zijn arbeid verrichten en geheel voor Taylor's denkbeelden zijn gewonnen. Met groepen van arbeiders moet die leiding zich nooit inlaten. Het rendement van het individu zinkt bij den ploegenarbeid tot de prestatie van den zwakstenj arbeider. Collectieve regelingen leiden niet tot het door Taylor beoogde doel der verhoogde prestatie. Integendeel, zijn systeem is volgens hemzelf het middel om de macht der vakvereeniging te breken.

De stimuleering van den arbeider ter bereiking van een versneld tempo van den arbeid gaat derhalve bij Taylor gepaard met zijne isoleering van zijne medearbeiders.

Taylor wijst er herhaaldelijk met nadruk op, dat zijn bedrijfssysteem met voorzichtigheid dient toegepast te worden. Geleidelijke invoering, langdurige en zorgvuldige voorbereiding door bekwame hoofden is een vereischte, zonder hetwelk mislukking en verdere hoogst ongunstige gevolgen niet uit zullen blijven. Een nauwkeurige organisatie der bedrijfsbureaux is noodzakelijk. De eerste twee tot vier jaren geeft het systeem meer kosten, eerst daarna werpt het voordeel af door verhoogde productie. Volgens Taylor kan menj aannemen, dat zonder aanwending van meer kapitaal gemiddeld het rendement eener onderneming wordt verdubbeld.

Men moet bij de beoordeeling van Taylor's denkbeelden nimmer uit het oog verliezen, dat hij als Amerikaan, werkzaam in de industrie, allereerst geld wil verdienen en dat voor hem de sociale gezichtspunten geheel anders zijn dan voor ons.

Om H den geest van Taylor te leeren kennen en tevens de toepassing der hierboven uiteengezette beginselen, zal ik hem nu zelf aan 't woord laten, om U te doen zien hoe zijn regelen in werkelijkheid werken en hoe hij ze heeft toegepast.

„Het afladen en inladen van ruw ijzer zal als eerste voorbeeld dienen. Juist deze arbeid is gekozen, omdat zij typisch de wellicht ruwste en eenvoudigste vorm van arbeid is, dien men van een arbeider kan verlangen. De handen zijn het eenige werktuig dat tot aanwending komt. De ruwijzerlader bukt zich, neemt een ijzeren staaf van ongeveer 42 K.G. op, draagt hem een paar passen ver en werpt hem op den grond of stapelt hem op een hoop. Deze arbeid is gewis eenvoudig en elementair. Een1 intelligenten gorilla zou men kunnen dresseeren, zoodat hij een zeker even flins en practisch ijzerlader zou worden als welk mensch ook. En toch ligt er ln het juiste opheffen en wegdragen van ruwijzer een zoo groote vorm van wijze wetten, eene zoodanige wetenschap, dat het ook voor den bekwaamsten arbeider niet mogelijk is, zonder de hulp van een ontwikkeld man de grondbeginselen van deze wetenschap te verstaan en daarnaar te werk te gaan. Ook de verdere voorbeelden zullen uitwijzen, dat bijna in de geheele techniek de theorie, die aan elke afzonderlijke handeling van den arbeid te gronde ligt, zoo omvangrijk en moeilijk is, dat de arbeider die daarvoor v%el gevoelt, uit gebrek aan ontwikkeling of aanleg niet in-staat is,

Sluiten