Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken wanneer het snelst en het best werd gewerkt; — juist ook om oververmoeien te voorkomen. Deze proeven toonden aan, dat de meisjes een groot deel van den tijd niets deden, daar zij praatten en werkten of werkelijk stil zaten. Geconstateerd werd dat zij na 1^4 uur nerveus1 worden.

Daarop voerde men rustpoozen van 10 minuten in, waarin zij mochten praten. Zij werden echter tevens zoover uit elkaar gezet, dat zij bij het werk niet konden praten.

Nu kwam de vraag van het loon. Elk meisje kreeg dagelijks een vast voorgeschreven taak-pensum. Loon was het differentiëel loonsysteem met premie; — belooning èn naar hoeveelheid der afgeleverde kogels èn naar eualiteit.

Dagelijks ontvingen zij haar premie. Terstond loon naar werken. Het eindresultaat was, dat 35 meisjes dezelfde productie leverden als voorheen 120 (Taylor spreekt hier van „arbeid"). Daarbij was de nauwkeurigheid van den arbeid, niettegenstaande de versnelling van het tempo, */s maal grooter dan bij het vroegere tempo. Taylor zet uiteen, dat de voordeden der meisjes daarbij de volgende waren:

lo. Zij verdienden 30 tot 100 pet. meer dan voorheen.

2o. De arbeidsduur was van 10% op 8% uur gevallen. Zaterdagmiddag vrij. Buitendien hadden zij 4 met juistheid verdeelde rustpoozen per dag, die een zich overwerken voor een gezonde arbeidster onmogelijk maakten.

3o. Elk meisje had het gevoel alsof de leiding zich bijzonder juist voor haar interesseerde en voor haar zorgde. Zij wist, dat zij steeds een gaarne helpend leermeester in de leiding kon vinden.

De fabriek had de volgende voordeden:

lo. Een ook werkelijke verbetering der qualiteit.

2o. Een aanzienlijke vermindering der kosten van de contröle niettegenstaande alle bijzondere uitgaven voor een grooter bureau, leermeesters, tijdstudiën, de inspecteurs en de hoogere loonen.

3o. Een harmonie tusschen arbeider en leiding. Twisten en strikes waren uitgesloten. Aldus Taylor.

Het behoeft geen betoog, dat de resultaten voor den ondernemer met toepassing van de taylorregelen buitengemeen gunstig zijn. Wij zagen dit reeds in de zooeven aangehaalde voorbeelden. Niettegenstaande de verhouding der poductieve arbeiders tot de niet-productieve (administratieve) arbeidskrachten in de taylorbedrijven is als van 1 tot 3, terwijl die verhouding in de tegenwoordige bedrijven bedraagt 1 tot 7, en zelfs 1 tot 12, is het geheele bedrijf nog zeer winstgevend.

De volgende tabel geeft een overzicht van den door de sjouwerlieden bij de Bethlehem Steelworks in stukwerk verrichten arbeid, bestaande in het vervoeren van ruwe grondstoffen, zooals ertsen, cokes, gietijzer, zand, kalksteen, sintels, asch, ketelsteen, enz. en wel over het jaar dat eindigde op 30 April 1901. Dit werk bestond hoofdzakelijk in het laden en lossen van wagens, zoowel bij aankomst en vertrek van de fabriek, als voor locaal transport, en het geschiedde geheel door handenarbeid, dus zonder gebruik te maken van kranen of andere toestellen.

Sluiten