Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemen; seriefabrikatie, uniformiteit van werktuigen etc.; doch dat eene verwezenlijking van de denkbeelden der taylorschool bij ons te gecompliceerd en te kostbaar zal blijken om ingevoerd te worden, terwijl buitendien de arbeiders zich tegen de consequente toepassing zullen verzetteu. Men zie evenwel bij de beoordeeling dezer denkbeelden en methoden niet voorbij, dat de verdere scheiding van de intellectueele momenten van de lichamelijke bij de arheidsverrichting, de bezuiniging van menschelijk arbeidsvermogen, geheel in de lijn der industriëele ontwikkeling ligt, en dlis niet zal zijn tegen te houden. Ons streven zal moeten zijn die ontwikkeling met waarborgen te omgeven, die eene verwoesting der nationale arbeidskracht beletten. Eene verhoogde productie zoude té duur gekocht zijn, indien zij met roofbouw aan de arbeidskracht van den Nederlandschen arbeider gepaard zoude gaan.

Men vergete dan ten slotte niet, dat ten onzent de dollar noch door den ondernemer, noch door den arbeider met die hevigheid wordt begeerd als aan gene zijde van den oceaan, en dat ten onzent het gevoel van solidariteit niet alleen tusschen de arbeiders bestaat, doch wel degelijk ook bij den ondernemer, die zich niet kan onttrekken aan de sociaal-ethische gevoelens zijner omgeving, die vaak tevens de zijne zijn. Ik kan hiervoor geen ander woord vinden, dan dat wij, als sinds eeuwen saamgebonden volk, al zijn wh' technisch niet zoo hoog ontwikkeld als de Amerikanen, innerlijk beschaafder zijn en meer gevoelen voor het welzijn van onzen1 naaste.

Voor U en mij zal het antwoord op bovenstaande vragen niet moeilijk zijn. Wij zien in den arbeider onzen broeder, dien wij ons moeilijk als een met stopwatch en kinematograaf bestudeerd object kunnen denken, tenzij met zijne toestemming, en dan door mannen der wetenschap. Voor ons allen heeft de arbeid een hoogeren zin. Ook bij den arbeid blijft de mensch het naar Gods evenbeeld geschapen wezen, dat onzen eerbied eischt.

Van dat beginsel uitgaande zullen wij in deze ingewikkelde materie het pad niet bijster worden; allereerst moet alle nadruk vallen op den persoon van den arbeidenden mensch; eerst daarna kan de vraag onder het oog worden gezien hoe van hem meer arbeidsrendement is te verkrijgen.

Wij behoeven ons daarbij geen illusie te maken omtrent de werkelijkheid: de toekomst in de industrie staat in het teeken van den strijd om het arbeidstempo. Moge het ons, als Christenen, gegeven zijn er toe mede te werken dien strijd tot een harmonische oplossing te brengen.

SAMENVATTING.

L

In Nederland zal slechts van het zoogenaamde taylorstelsel datgene kunnen worden overgenomen, wat ziet op de verbetering der machines en werktuigen, alsmede der voorwaarden, waaronder de arbeid wordt; verricht.

Sluiten