Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Voorzitter opent te 2 uur de vergadering en laat zingen Gezang 272 : 3.

Gij, Gij zyt de beste gave.

Die een hart verlangen kan; Aardsche rijkdom, schat of have

Hebben daar geen schaduw van.

Kruisig gij mijn ouden zin;

Neem geheel mijn boezem in, En vernieuw mij telken dage;

Dat ik Jezus' beeltnis drage!

Daarna kan, aangezien de referenten <het woord voorshands niet wenschen, overgegaan worden tot tijdverdleëMng voor de debatters. Er blijken er 18 te zijn, zoodat elk 5 minuten krijgt.

Gedachtenwisseling.

De heer J. R. Snoeck Henkemans (Den Haag) zegt, dat de heer Schokking het absoluut famiheloon heeft bepleit. Hij is het daarmee eens, maar vindt dat het scherper naar voren gebracht had moeten zijn. Het absoluut familieloon is een loon van welks minimum een arbeider met een gemiddeld gezin leven kan. De referent verzuimde echter te zeggen welk middel er is om het loon naar behooren te bepalen. Eenzijdige loonsbepaling werkt verkeerd. Daarom moeten we scherp positie nemen voor loonraden of iets dergelijks. De eischen van een goede loonsbepaling kunnen alleen tot hum recht komen in een maatschappij met een Christelijk levensbeginsel, niet in een maatschappij met klassenstrijd.

De heer A. C o 1 ij n (Den Haag) heeft een voornaam bezwaar tegen het referaat van den heer Schorer. Het klare onderscheid tusschen de idee en de uitwerking vam het Taylorstelsel is verdoezeld. De toepassing van het systeem geschiedde door technici niet voor die taak berekend. De individueele onderhandelingen vormen niet het essentieele deel van het Taylorstelsel. Had Taylor meer economische kennis gehad, hu" zou de onmisbaarheid van collectieve onderhandeling hebben erkend. Intusschen zou Spr., al is hij geen individualist, toch wel eenige ruimte willen geven aan het individueele bij de loonehepaling.

De heer M. G. J. Kempers (Harderwijk) steunt den heer Schokking inzake het gezinsloon. In meer dan eene craaliteit, ook als hoofd eener gemeente, acht hij het giezinsloon van beteekenis. Hij komt terug op het betoog van mej. Crommelin en verdedigt een meer vrouwelijke opleiding tegenover de universitaire. Hij vindt het gezinsloon zoo uitnémenid), omdat het leidt tot bevordering, van het huwelijk en van het gezin. De vrouw behoort bij de woning en de woning bij de vrouw. Maar het krijgen van een woning en een vrouw moet mogelijk gemaakt worden door het relatieve gezinsloon.

De heer H. Amelink (Botterdam) meent, dat het betoog van den heer Schokking ons niet veel verder brengt. Het absolute ©ezinsloon helpt ons niet, daar loonsverhooging leidt tot hooger levenskosten. Tegen relatief gezinsloon bestaam geen principiëele bezwaren. Wel

Sluiten