Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dé strijd ervoor komt van de zijde van hen, die niet de eerbiediging van het gezin willen. Het absolute familieloon kan Mnderlooze huwelijken bevorderen. Men moet zich niet blind staren op het absoluut, noch op het relatief familieloon, maar zoeken naar een complex van bepalingen, waarbij met de behoeften van het gezin gerekend wordt. Een enkele bepaling kan niet helpen. Overigens kan elke maatrekei omslaan in het tegendeel van wat men wenscht als niet het Christelijk beginsel overheerscht. Christenen moeten niet altijd het goedkoopste koopen, wat te krijgen is. Meer dan door de wet moet de maatschappij verbeterd worden, doordat men zijn leven anders gaat inrichten. Vooral in de kringen der Christelijke patroons moet gereageerd worden tegen Hde wiet' van vraag ien aanbod. En er kome weer meer eere voor het gezin, ook voor het groote gezin.

De-heer Sc hor er, thans aan het woord komende, zet uiteen, dat het Taylorstelsel niets is dan besparing van materiaal, van plaats, van tijd en van menschelijke arbeidskracht. Alleen in Amerika kon de wetenschappelijke bedrijfsleiding opkomen. Alleen daar is voldoende -toeloop van ongeorganiseerde arbeidskrachten. De bloei van het systeem past zich geheel niet aan bij de sympathie, die het in theorie had. De toepassing heeft relatief geringe beteekenis. In Australië had in 1911 het socialisme in de federatie gezegevierd. Voor den oorlog had Australië een korten arbeidsdag en hoog loon. De prijzen stegen echter meer dan de loonen en zoo bleek ook hier, dat de socialistische geluksstaat de verarming van allen is. We geven onze moderne beschaving aan dezen geluksstaat prijs. Maar ook met Amerika's uitbuiting van den mensch gaan we niet mee. Evenmin als met Australië's geringschatting van den arbeid. Hebben we den arm der Overheid noodig om -eerbiediging van den arbeider af te dwingen, dan zullen we ons er van "bedienen. Het Taylorstelsel kan niet ingevoerd worden, tenzij de mentaliteit van den arbeider geheel verandert. Het komt in dat systeem -aan op individueele onderhandelingen met den arbeider. Erger is, dat in het Taylorstelsel een absolute scheiding tusschen het ideëele en het materieele vam den arbeid bestaat. De arbeider behoeft zelfs niet te ^♦denken: gehoorzamen is voldoende. Ook Hoxie betoogt, dat het collectief arbeidscontract bij het Taylorstelsel onmogelijk is. De toepassing van het systeem is een physisch, psychisch, sociologisch en economisch probleem. Het stelsel heeft tengevolge een buitengewoon sterke selectie ' van arbeiders. En is heel in strijd met het systeem van de goede mini^male loonen, waairvoor juist het collectief arbeidscontract opkomt. De bedoeling van Spr.'s referaat was, dat, als het Taylorsysteem mocht doordringen, waarborgen moeten worden gesteld ten behoeve van den arbeider. De Achillespees van het stelsel is dat van herstel van krachten, door rustpoozen in verband met vermoeidheiidsgrenzen praktisch niet veel komt. Spr. gelooft dat het Taylorstelsel komen zal door den drang van internationale omstandigheden. Dan moeten waarborgen gevraagd, opdat de werkkrachten van den Nederlandschen arbeider niet ontijdig worden verwoest. De noodige menschen voor ■ ocntröle zullen wel komen. Zoo ook de noodige nieuwe organen: reeds zijn premie-commissies voorgesteld geworden. Een absoluut verbod van het Taylorstelsel wil Spr. niet. Wat er bij ons is, is slechts een "slecht begin, dat al in een zeer bijzondere mate te veroordeelen is,

Sluiten