Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mr. Dr. J. H. van Zanten, Bedrijfsorganisatie op publiekrechtelijken

grondslag. De Economist 1912 blz. 337 v.v. Dr. J. van Hettinga Tromp, Het sociale arbeidscontract. Amsterdam 1913. Mr. H. Smissaert, „Nationale" sociale wetgeving. Onze Eeuw 1915

I blz. 123—140.

Dr. J. van Hettinga Tromp, Nieuwe Kamers van Arbeid. Amsterdam 1914. Dr. J. Jnnghann, Sozialismus in Australien. Zeitschrift für die

gesammte Staatswissenschaft 1914 I S. 88—125. Dr. J. Jnnghann, Der Staat als Scblichter gewerblicher Streitigkeiten.

Tübingen 1914. Mr. H. Krabbe, De moderne Staatsidee. Den Haag 1915. Dr. J. van Hettinga Tromp, Demobilisatie-zorgen. De Telegraaf

van 21 en 23 November 1917. Mr. B. Kranenborg, Decentralisatie van wetgeving en de arbeidsraden.

Vragen desTijds 1917 I blz. 125—135. Mr. C. W. van der Pot, Wet en algemeene maatregel van bestuur in bet

Nederlandsch staatsrecht. Leiden 1916. Mr. E. Fokker, Praeadvies in Handelingen Nederlandsche Juristen-

vereeniging 1917.

Mr. Dr. H. Frjjda, Praeadvies in Handelingen Nederlandsche Juristen vereeniging 1917.

Mr. J. A. Levy, Nieuwe organen. Den Haag 1917.

Mr. J. A. Levy, De arbeidsreserve. Tijdschrift tegen de werkloosheid 1917; blz. 721 v.v.

H. Polak in het Weekblad van den A. N. D. B.; zie D e T e 1 e g r a a f van 23 November 1917.

J. H. Schaper, De waardeering van het Parlement. De Socialistische Gids 1917, blz. 823 v.v.

Mr. W. M. F. Treub, De economische toekomst van Nederland. Haarlem 1917.

H. Diemer, De ontwikkeling tot bedrijfsorganisatie. Botterdam 1918. Mr. H. Krabbe, Het rechtsgezag. Den Haag 1918*.

Dr. A. Manes, Das australische Arbeiterparadies in Gefahr. Stuttgart 1918. Nutsrapport over de uitwerkng van het nieuwe artikel 192 der

Grondwet. Zaltbómmel 1918. Walther Rathenau, Die neue Wirtschaft. Berlijn 1918. J. H. de Roode, De sociale verzekering. De Socialistische Gids

1918, blz. 173 v.v.

Mr. P. Scholten, Het ministerie Cort van der Linden en de volkswil.

Onze Eeuw 1918 DJ. Mr. J. A. Veraart, Vraagstukken van economische bedrijfsorganisatie. Den

Bosch 1918.

Mr. Dr. J. H. van Zanten, Nieuwe wettelijke regeling ter vervanging der Kamers van Arbeid. De Kamer van Arbeid 15 December 1918.

Sluiten