Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik denk daarbij aan bet woord van Minister de Visser toen hij ons de uitlegging verhaalde, door een vroom theoloog! zoo wonderlijk en extra-diep gegeven van Jezus' woord: „Indien dezen, de kinderen, zwijgen van mijn eere, dan zullen de steenen spreken". Gij herinnert u, dat de theoloog zeide: dan zal de tempel ineenstorten en zal uit de puinhoopen en die in elkaar gestorte steenen de roep opgaan om Christus, die alleen had kunnen redden. Indien wij zwijgen en niet roemen, dat wij de heerlijkheid van onze richtlijn hebben in Hem, dan zullen die steenen van de puinhoopen, die wij aanrichten, roemen Zijn heerlijkheid met een vreeselijk lied in mfiineur!

De beginselen, die wij hebben moeten, zijn er. In de Heilige Schrift. Niet als antwoorden kant en klaar, maar toch als een antwoord.

Laat iemand niet weten, wat hij doen moet met den mensch, laat hij dan gaan tot den Schepper aller dingen, die ons gemaakt heeft en zeggen: wat moet ik doen met Uw maaksel? — dan weet hij. wat een mensch is en zal leeren, hem te ontzien. Als gij niet weet, hoe gij den arbeider hoog en heilig houdt; als gij niet weet, de arbeidsvoorwaarden zoo te maken, dat de mensch mensch blijft, neem de Schepping, waarbij de arbeid een onmisbaar stuk menschenteven gemaakt is, inderdaad een stuk paradijs.... en gij zult een richtlijn hebben. Als gij niet weet van solidariteit en samenhinden, ga dan naar Golgotha, waar het Lam Gods zijn leven geeft voor het leven der menschen; en ik zeg u, dat gij weet, wat solidariteit is en het al den dag niet zult vergeten.'En als gij bang rijt dat gij den mensch, den enkele, vergeten zult, ga dan nog eens naar Golgotha en luister naar wat een ziel zegt, die God dankt, omdat heel dat verlossingswerk te werk gesteld is, om dezen ééne te' redden en ik zeg u, dat gij niet meer vergeten zult de waardeering van den enkeling.

God heeft ons de beginselen gegeven.

Ben ik nu klaar? Neen want uit deze beginselen moet de daad komen; en pas als ik dat gezegd heb, dan ben ik klaar. Van deze plaats is gezegd: wij: Christenen moeten voortrekkers wezen; van deze plaats is gezegd: wij. moeten houvast hebben. Inderdaad, het is te doen om onze daad!.

Securen zullen zeggen: de daad is zoo moeilijk. Zij, hebben zelfs gezegd: hoe moeilijk is het daden te verrichten, eer men weet, wat men moet. Welnu, dan moet gij zeker geen daden verrichten vóór gij weet, wat gij moet; maar dan moet gij zorgen, dat gij weet, wat gij doen moet en daarna de daden verrichten. Het is in geen geval geoorloofd, op grond van de moeilijkheid de daad: na te laten. Het is alleen geoorloofd, de moeilijkheid weg te werken en onmiddellijk, nadat de moeilijkheid is weggewerkt, te komen tot de daad.

Sluiten