Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WIJDINGSSAMENKOMST.

Op den avond van Maandag 10 Maart, 's avonds te acht uur, vond in de Nieuwe Kerk de Wijdingssamenkomst plaats, waarin als eerste spreker optrad Dr. F. van Gheel Gildemeester, van 's Gravenhage. Deze deed zingen Ps. 68 : 16 en 17:

Gij koninkrijken, zingt Gods lof; Heft psalmen op naar 't hemelhof,

Van ouds zijn troon en woning; Daar Hy, bekleed met eer en macht, Zijn sterke stem verheft met kracht,

En heerscht als Zions Koning. Geeft sterkt' aan onzen God en Heer; Hij heeft in Israël zijn eer

En hoogheid willen toonen; Erkent dien God; Hij is geducht; Hij doet zijn sterkte boven lucht

En boven wolken wonen!

Hoe groot, hoe vreeslijk zijt G'alom, Uit uw verheven heiligdom,

Aanbidlijk Opperwezen! 't Is Isrels God, die krachten geeft, Van wien het volk zyn sterkte heeft.

Looft God: elk moet Hem vreezen.

ging daarna voor in gebed, om voorts te lezen Ps. 97 en Matth. 20 : 1—16. Daarna sprak hij ongeveer aldus:

Het is mij een voorrecht van deze plaats een woord te spreken tot wijding en inwijding van het Tweede Christelijk Sociaal Congres: in het jaar 1891 heb ik het bij gelegenheid van het Eerste gedaan. Het Tweede Sociaal Congres heeft langer op zich laten wachten dan toen gedacht werd; maar het zal dan nu bijzonder goed zijn. Er is in die acht en twintig jaren niet weinig gebeurd; en hoevelen van die toen vooraan stonden, zijn heengegaan! Sommigen van de ouderen zijn nog gebleven; de broederen Kuyper, de Savornin Lohman en Pierson zijn nog onder ons; maar hoevelen, ook van de jongeren, hebben ons reeds verlaten! Het sociale vraagstuk is er nog.

Sommigen zien het als een sphinx die lastige raadselen opgeeft; en anderen als een gevaarlijken Simson, een joodschen reus, sterk, maar blind, en niet heelemaal te vertrouwen; en weer anderen ais een

Sluiten