Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naklinken als een jubelzang, omdat ge zulk een heerlijke ziel moogt hebben, en zulk een heerlijke verlossing! En het Christelijk Sociaal Congres en ook deze-avond moge voor alle bezoekers dezen zegen hebben, dat ze er dichter door bij God komen, en heiliger het woord in toepassing brengen: Wat baat het den mensch zoo hij de geheele wereld wint en toch schade lijdt aan zijne ziel? Dan zullen zij ook met Jacob mogen uitroepen: Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijne ziel is genezen! Amen. Gezongen werd hierna gezang 229 : 2 en 7, AI hebt G', o God! vermenigvuldigd •

De gaven van uw overvloed, Wat baat het, waar zich 't hart beschuldigt

En siddrend voor U krimpen moet? Geen dubbel' oogst van most of koren

Verdrijft de smarten van een ziel, Voor wie de hemel is verloren, Omdat z', o Heer! van U verviel.

O Vredevorst! Gij kunt gebieden,

Den vreed' op aard' en in mijn ziel! Doe eiken zondaar tot U vlieden,

Dat al wat ademt voor U kniel'! Dit zal de God des heils bewerken;

Hij zal den zetel, U bereid. Met recht en met gerechte sterken

Hem zy de lof in eeuwigheid! waarop D r. K. D ij k van 's-Gravenhage optrad. Deze hield de volgende rede:

Mijne Hoorders,

Wanneer de dichteres van het Ccniimumdsme, Mevr. Roland Holst, in haar bekenden verzenbundel: „De nieuwe geboort", uit de donkerheid van hét sociale lijden blikt naar omhoog, klaagt zij:

Er troont geen eeuwige gerechtigheid! Boven gedachte en daad welft zich geen klare bewuste wet, alle' openbaar in 't zware offer, dat ieder onrecht eischt. Er strijdt met de rechtvaardigen, tegen de sterken geen god, die ze beschermt achter zyn schild; geen plannen zijn gefaald, gestort geen werken omdat gods vergelding zóó heeft gewild.

Boven ons hoofd bUjven heemlen gesloten; geen stem ontkeetent het: nrijn is de wrake, als recht vertreden wordt, onrecht verwint.

Hemel en aard zie toe, prijzen noch laken want ja, alles geschiedt naar vaste groote wetten onwankelbaar, maar zy zyn blind.

Met die levensbeschouwing is een avond als d©ze in lijnrechten strijd. Indien voor onize maatschappelijke nooden de hemelen gesloten

Sluiten