Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op het gebied van zending en evangelisatie. Het methodisme heeft ons bier reeds een beschamende les gegeven, en ook de Roomsche Kerk met haar nonnen-instituut.*) Wij' behoeven niet te copieeren, maar wij moeten leeren en wij moeten de vraag stellen, wat de vrouw voor de kerk doen kan om den weg) te banen voor het huisbezoek der ouderlingen, en de vrucht te vermeerderen van het barmhartigihieidswerk der diakenen, wanneer vrouwelijke takt de mannelijke wijsheid steunt.

En verder, welk is het terrein, waar gij de vrouw verbieden zoudt voor het Koninkrijk Gods haar charisma te leenen? Misschien de politiek, — ja, het is waar, voor de politiek is de vrouw te goed. Wanneer het vuil weer is, zeggen we tot het zwakke vat, dat zij liever thuis moet blijven, maar de tijd kan komen, en hij ig er, dat het stormt en een vijandige zee haar muil tegen uw heiligste goederen openspert. En dan moet de vrouw mee. In de bewaring van de levensschatten der moraal is de vrouw sterker dan de man. Goethe noemde de vrouw: de draagster van „das Element der guten Sitten!" — Zij zal ons helpen in het bestrijden van de drankpest, van de zedeloosheid, van de uitbuiting, de verwaarloozing, de verwildering van het leven. Hier is reeds lang de tweede factor aanwezig, die de vrouw tot publieken arbeid verplicht: de nood des tijds! Het is niet enkel de vraag, hoe de kerk zal worden uitgebreid dloor de zending, maar hoe zij in den draaikolk der revolutie staande zal blijven. Be Christelijke religie zelf, op haar eigen erf, is in gevaar. En waar het de religie betreft, heeft de vrouw recht tot meespreken, niet omdat zij, gelijk men wel eens gemeend heeft, religieus dieper zou voelen dan de man, — de psalmen van David en de-werken dier groote mystieken getuigen het anders — maar omdat de religie in de vrouwenwereld algemeener en constanter is.

Be religie wordt bedreigd), — het opschrift, dat de anarchisten op het Kremlin van Moskou aanbrachten: „godsdienst is opium voor het volk", de spreuk van Marx, is het evangelie van den modernen antichrist, het zevenkoppig beest, dat opkomt uit de volkerenzee, — de Duitsohe communisten hebben reeds de kerken als vergaderlokalen opgeëischt.

Wanneer de Christenvrouw in de gevechtszone komt, vindt zij ook tegenover zich: de vrouw! De revolutionaire vrouw is haar gevaarlijkste vijandin, want, als er revolutie is, als de opstand uitbreekt, is de vrouw radicaler, feller, wilder dan de man. „Da werden Weiber zu Hyanen". Het is ntu de tijd, dat de Debora's uit de tent treden, dat tegenover de profetessen van de revolutie, Rosa Luxemburg en Henr. Bolland Holst, zich teweer stellen de profetessen van het Evangelie, en ook hun vlammend verwijt bliksemen naar de suffe, egoïstisch vrome, Rubens, die blijven zitten ■tusschen de stallingen, om te hooren de blatingen der kudden.

Het is de tijd, dat zij getuigen tegen de koeien van Bazan, gelijk Amos de wreede weeldevrouwen van zijn tijd noemde, vrouwen, die tot hunne heeren zeiden: Brengt aan, opdat wij drinken. En wij zien ze nog, de koeien van Basan, heele kudden, die, terwijl de wereld een

]) De Roomsche Kerk zond 20.000 zusters uit voor zendingswerk, en een Roomsen hoogleeraar verklaarde, dat soms één vrouw de kracht heeft van tien manlijke propagandisten. — Ook de Geref. Kerk in Amerika gaf het voorbeeld. In een afzonderlijke Zendingsconferentie voor vrouwen kwamen 5 a 600 zusters saam.

Sluiten