Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het beoogde doel. Ook arbeidswetgeving, openbare gezondheidsdienst, woningvoorziening kunnen gerekend worden tot het groot geheel "der sociale voorzorg. In het bijzonder behooren tot haar gebied de verschillende vormen der sociale verzekering.

Vergelijkt men de maatschappelijke voordeelen en de zedelijke gevaren van de armverzorging met die van de sociale verzekering, beiden in haar beste vormen, dan zegt ieder, die het leven kent en die (door zelfkennis) kwam tot menschenkennis: „Hoog, driewerf hoog de sociale verzekering. Wij eeren de armverzorging en bieden de weldadigheid gaarne onze hulde; maar de sociale verzekering is een instituut van hooger orde. En dit niet zoozeer omdat zijne voordeelen grooter zijn, maar omdat de verzekering zooveel minder gevaren biedt voor het leven en de zedelijke kracht des volks".

En daarom:

werkloosheidsverzekering boven steunbeweging, ziekteverzekering boven weldadigheid, mvaliditeitsverzekerinlg boven armenzorg, ouderdomsverzekering boven staatspensioen!

Elke vorm' Van sociale verzekering verhoogt de volkskracht. Elke vorm van gratis-uitdeeling van geld of goed idoet de volkskracht dalen.

Die dit 'beseft — hij trilt nog altijd van verontwaardiging, als hij bedenkt hoe eene politieke meerderheid in Nederland gedurende zes kostelijke jaren een geheel stel verzekeringswetten onuitgevoerd liet liggen op de papierzolders der departementen van landbouw, van financiën en van waterstaat. Maar, Gode zij dank, die trilling van verontwaardiging! mag nu wijken voor een gevoel van groote blijdschap, nu de verzekeringswetten zijn Weggehaald van de departementale papierzolders, om ze, in het nieuwe Ministerie van Arbeid, te maken tot een levend organisme, waarvan kracht zal uitgaan voor de geheele arbeidersbevolking van Nederland.

Minister Aalberse zal Tahna's verzekeringswetten invoeren, en wij 'allen zullen het ons een voorrecht rekenen mede te werken, opdat de regelen dezer wetgeving worden opgenomen in de zeden van ons volk.

Sociale yoorzorg begint met van een volk iets te vragen, zelfs met veel te vragen. Dit is het kenmerkend 'karakter van voorzorg.

Er moet gezorgd <— er moet gewerkt — er moet betaald worden, jaren lang. De vruchten komen eerst veel later, na maanden en jaren.

Dat is moeilijk; dat eischt doorzicht, kracht, volharding en vertrouwen. Gelukkig zijn deze deugden niet vreemd aan 'het Nederlandsche volk; en voorzoover zij te weinig zijn uitgegroeid, zullen wij haar aankweeken en versterken. De sociale verzekering moet niet slechts, naar de bestaande wetgeving, wèl gelukken — zij moet zich uitbreiden en ontwikkelen.

De ziekteverzekering moet, zoo mogelijk, worden ingevoerd gelijktijdig met de invaliditeitsverzekering. Zij moet worden uitgebreid tot allen, , op wie de invaliditeitsverzekering! toepasselijk is.

Aan de uitkeering van ziekengeld moet de geneeskundige behandeling worden toegevoegd.

De ouderdomsverzekering, met hare overgangsbepalingen voor de reeds bejaarden, moet zich uitstrekken ook tot de zelfstandig werken-

Sluiten