Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFSCHEIDSMAALTIJD.

Aan den avond van Donderdag 13 Maart vereenigden zich een 80-tal deelnemers aan een gemeenschappelijken maaltijd in Krasnapolsky.

Nadat de voorzitter van het Congres, thans tafelpresident, eén hartelijk woord van welkom had gericht tot de aanwezigen, ging op zijn verzoek Dr. Schokking voor in gebed.

Was Prof. Diepenhorst op het Congres als Generaal gehuldigd, ook hier is hij weer de voortrekker, als hij het eerst een heildronk instelt, door den drang van zijn hart hiertoe geprest, op de Koningin, die zulk een luisterrijk exempel geeft van individueele toewijding aan de nooden van het volk, waardoor haar bezit de beste waarborg is tegen revolutionaire schokken.

In aansluiting hieraan bracht Mej. H. S. S. Kuyper een toast uit op ons koningskind, op Prinses Juliana, op wie de hope der toekomst gevestigd is.

Aan den heer Snoeck Henkemans gaven de voorletters van den voorzitter, die samengevoegd het woord „Pa" opleverden, aanleiding, om de vaderlijke zorgen te herdenken, welke Professor P. A. Diepenhorst van voorbereiding tot sluitingsure toe voor het congres had betoond. Geestig antwoordde Prof. Diepenhorst „Dank je wel, mijn jongen!"

Mej. van Marle dankte namens de vrouwen het bestuur voor de ruime plaats, aan de vrouw op het congres ingeruimd, hetgeen Mej. H. S. S. Kuyper er toe bracht ten tweede male een dronk in te stellen, nu op Mevrouw Diepenhorst—de Gaay Fortman, door wier krachtige actie de vrouwen in zoo grooten getale aan het congres hadden deelgenomen.

Mej. Mr. Katz stelde voor het volgende telegram aan Prof. Slotemaker de Bruine te zenden „De deelnemers aan het Christelijk Sociaal Congres, bijeen aan een gemeenschappelijken maaltijd, drukken hun spijt uit, dat u hier niet tegenwoordig is en brengen u hunnen hartelijken groet". Bij acclamatie wordt dit voorstel aangenomen.

De heer Duy ma er van Twist herdacht den voorzitter van het eerste Christelijk Sociaal Congres, Dr. A. Kuyper.

Sluiten