Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSSCHETS VAN Mr. ANTON BERGMANN*)

Weinige maanden zijn verloopen, sinds de dood zoo onverwachts Mr. Anton Bergmann uit ons midden kwam rukken, en reeds is de eerste druk van „Ernest Staas", die eenige dagen vóór zijn overlijden verscheen, en op een groot getal exemplaren werd getrokken, uitverkocht. Een tweede druk van het hooggeschatte werk is noodzakelijk geworden.

Te dezer gelegenheid zal het niet ongepast schijnen, dat wij met een enkel woord het voornaamste uit de korte, maar zoo wel vervulde letterkundige loopbaan van den uitmuntenden man aan de talrijke bewonderaars van zijn heerlijk talent herinneren.

y Anton Bergmann werd den 29 Juli 1835 te Lier geboren. In zijn vaderstad ontving hij het eerste onderwijs ter school van den Heer Van Rompaey, daarna volgde hij de lagere Latijnsche klassen van het Liersch College. In October 1849 nam hij plaats op de banken van het Stedelijk Athenaeum te Gent, waar hij zich weldra onder zijne schoolmakkers

^door de vlugheid en fijnheid van zijnen geest onderscheidde. Bij de behandeling der onderwerpen, welke den leerlingen ter oefening in het Nederlandsch werden opgegeven, verrastte de jonge Anton toen reeds zijnen leeraar, niet min

*) Zooals deze is opgenomen in den 2den druk.

Sluiten