Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet overdrijven, wanneer hij Anton Bergmann eenen der uitstekendste letterkundigen noemt, die Vlaamsch België, ja, geheel Nederland in deze eeuw heeft voortgebracht. De brief van Dr. Nicolaas Beets is gedagteekend 19 Januari 1874: twee dagen daarna was onze brave Tony aan de liefde van zijn gade en eenige dochter, die hij met heel zijne ziel aanhing, aan zijnen achtbaren vader, wiens trots hij was, aan zijne duurbare bloedverwanten en ontelbare vrienden en bewonderaars ontrukt.

Utrecht, 19 Januari 1874.

Hooggeachte Heer, Ik behoef alleszins uwe vergiffenis daarvoor, dat ik de ontvangst van uw treffelijk geschenk, mij reeds vóór meer dan ééne week geworden, tot hiertoe nog niet dankbaar erkend heb.

Tot verschooning heb ik het volgende aan te voeren.

Op het enkel doorbladeren van uw boek zag ik terstond, dat dit een boek was, dat mij leek, waarvan de lezing mij een ongewoon genot beloofde.

Ware het tegendeel het geval geweest, ik had terstond naar de pen gegrepen, en zonder verdere kennisneming mijn oprechten dank betuigd voor de vriendelijke schenking.

Maar nu stelde ik uit, totdat ik alles zou hebben gesmaakt.

Ongelukkig noodzaakten mij zeer drukke bezigheden, en onvoorziene gebeurtenissen ook de lezing uit te stellen, en

zoo ging het van den eenen dag op den anderen Vergeef

het mij!

Eindelijk kwam de gelukkige „gelegene tijd". En zoo ik u thans hartelijk mijn dank betuig voor uwen „Ernest Staas", het is niet maar voor de vriendelijke toezending, niet slechts voor de streelende bewoordingen, waarvan Gij het geschenk

Sluiten