Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baelens tegen wil en dank zal lid blijven, tot hij zijne schulden aangezuiverd heeft.

De Voorzitter: „Er staat eindelijk aan de dagorde: herziening van het reglement, wijzigingen van de commissie, art. 14: „het is verboden gedurende de zittingen biefsteken te eten of bier te drinken."

Ulrich, die eenige teugen aan de Vaas der Broederlijkheid getrokken en in dien opbeurenden damp nieuwe krachten geput heeft, opspringend:

„Ik verzet mij tegen zulke dwingelandij. Denkt men hier het schrikbewind in te voeren? Wil men ons zonder eten en drinken laten, en op ons de ellende van Vlaanderen toepassen ?"

Teekens van goedkeuring aan de linkerzijde.

„Stil, stil! De philosoof heeft het woord."

— „Ik ben van gevoelen, Mijnheer de Voorzitter, dat meer ernst in de beraadslagingen niet zoude schaden. Ik heb in de commissie de wijziging van art. 14 voorgesteld, en neem er de verantwoordelijkheid van op mij.

„De leesbeurten worden gedurig onderbroken door het inkomen van den knaap met levensmiddelen, en gestoord door gesprekken en gerucht, die zeer onaangenaam zijn voor den lezer. Ik zal voor het artikel stemmen."

— „Hoe! hoe!" in den linkerhoek.

De Voorzitter: „Spreker heeft recht: onze zaak is heilig, en zou er bij winnen wat meer in ernst opgenomen te worden."

Ulrich, meer en meer opgewonden: „Schoone winst, als men hare moedigste strijders door honger en dorst zal verzwakt en omgebracht hebben!"

Links, te allen kanten: „Bravo, moed, Ulrich! Wij stemmen voor de vrijheid!"

Eene stem rechts: „Voor de vrijheid van 't smullen."

Sluiten