Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET DANSFEEST

Buiten de zaak Verstraeten en zijn werkboekje kreeg ik nog twee, drie andere pro Deo's; doch het ging niet verder dan een ontkennend advies, en 't gelukte mij niet, zelfs kosteloos, eene enkele zaak voor de rechtbank te brengen. Uitstellen vragen, hier en daar eenige korte uitleggingen geven m de zaken mijns patroons, daarbij bepaalden zich, in de drie jaren stage, mijne rechterlijke werkzaamheden, en. bij de jonge confraters telde ik nog onder de gelukkigsten Dit belet niet, dat ik de studie van Mr. Adams trouwer en trouwer bezocht. Het bloemen koopen ging maar altijd zijnen gang, en ik verteerde in ruikers meer dan mijn advocaatschap kon opbrengen, Doch alles vruchteloos- de gelegenheid om juffrouw Clara te ontmoeten en te spreken bleef een desideratum.

Ik had nog eene hoop. Mevrouw Adams kon een dansfeest geven, en dan mocht ik stellig op eene uitnoodiging rekenen. Op de bals door advocaten gegeven vormen de stagiaires altijd het gros van het dansend personeel

Ik kon niet beter doen dan Mijnheer Joseph eens polsen, die soms in betrekking kwam met den huisknecht, welke op zijne beurt van de bovenmeid wist al wat er in de familie omging.

«Praatjes, Joseph!» zegde ik los weg, als hij weder oochte over de pracht van het groot huis, „praatjes, vriendlief die gij aan mij niet zult wijsmaken! 't Is met dien gewaanden

Sluiten