Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelijk alle rechtwerken kostte die Encyclopédie uitermate ctuur. De heer had de onbeschaamdheid voor te stellen ze tegen achthonderd frank over te maken.

Achthonderd frank! en Tante die zulke zware opofferingen deed om mijne meubeltjes aan te koopen!

„Als gij de Encyclopédie niet neemt, dan moet gij zeker het nieuw commentaire op het burgerlijk wetboek hebben?"

„Onnoodig", hernam ik.

„Gebonden en met al de nota's."

„Ook niet."

„Dan ten minste de Uitleggingen van het Strafwetboek met al de verslagen,.... of de Verhandelingen over den eigendom

door in allen gevalle de nieuwe Hypotheekwet met al de

redevoeringen en discussiën .... of...."

Ik schudde altijd ontkennend; maar de man gaf het zoo gemakkelijk niet op, en ik moest nog de titels van een twintigtal werken hooren, alle even onmisbaar voor advocaten en rechters, notarissen en deurwaarders, gebonden en ongebonden, met en zonder nota's, aleer hij eindelijk zijne papieren samenraapte en vertrok, op mijne tafel een tiental prospectussen achterlatend.

„Welnu!" — en Monsieur Lefinaud stak zijnen gekrulden kop tusschen de spleet der deur. „Wat heb ik gezegd? Doen de letters haar uitwerksel niet?"

Hij wreef zich de handen en liep lachend op en neer.

„Ja, zonder gerucht, zonder bluf blijft men vergeten, verloren in de wereld. De aankondiging is de koning onzer eeuw, en het plaatje zijn eerste minister!" en de heer Lefinaud bleef eindelijk staan in afwachting, dat ik met hem de zege van 't plaatje zou vieren.

Het deed mij waarlijk leed den opgetogen man te moeten ontgoochelen.

Sluiten