Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er bestaan altijd meer rechtsgeleerden dan cliënten, meer advocaten dan processen.

Meermaals stond ik in beschouwing voor die lijst en las niet zonder zekere fierheid, mijn nietig naampje nevens dié van zoovele uitstekende mannen.

„Ernest, jongen", zeide ik mij op eenen avond, als ik de lijst eens te meer overspeld had, „na zeven jaren kleine studiën - Grieksch en Latijn, - na vier jaar hoogeschool Romeinsch en hedendaagsch recht, - na drie jaar stage en eenige pro Deo's - zijt gij eindelijk advocaat. Maar weet gij wel, wat advocaat zijn beduidt? Wat is een advocaat?"

Ik had daar tweehonderd zeven en veertig namen van praktizijns onder de oogen. - Ik ondervroeg ze allen, den eenen voor, den anderen na, en geen die mij hetzelfde antwoord gaf.

„Een advocaat", verzekerden eenigen, „is een man van aanzien en gewicht, die in stad een prachtig huis bewoont, op 't land een mooi buitengoed bezit; een man, die'smorgens spreekt op de rechtbank, 's namiddags in de Tweede Kamer en 's avonds in de eerste salons, en wiens woord overal als eene godspraak wordt aanhoord. De advocatentitel leidt tot alles "

„Ja, zelfs naar het gasthuis!" antwoordt eene meerderheid van andere stemmen, welke de eerste overschreeuwen. Bedrieglijke glans, valsche beloften, bittere misleiding, pijnlijke ontgoocheling, - ziedaar voor hen het advocaatschap.

Er bestaat inderdaad geene betrekking, waarover het publiek zich meer bedriegt dan over de loopbaan van den rechtsgeleerde.

Geen kruidenier of nijveraar, geen brouwer of landman, die ooit de zegepraal van eenen advocaat, het welgelukken van eenen jongeling zijner kennis heeft bijgewoond, of hij

Sluiten