Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Was verdeeld in drie punten volgens al de regels van de kunst.

Het bevatte eene vleiende inleiding, eene boeiende vertelling, een treffend slot; doch inleiding, vertelling en slot alles was mij ontvlogen. Toch ging ik maar voort, sprong van den os op den ezel, van Plus op Stuyck, van Stuyck op Possemiers, van Possemiers op de andere getuigen tot mij eindelijk de gebrokene woorden bleven hangen in den mond.

Ik verwachtte mij aan eene vreeselijke ontknooping. Doch de rechter herstelde het evenwicht.

„Plus en Stuyck", riep hij uit, „ieder zeven frank boet en de kosten.... 1 js gedaan. Huissier, roep eene andere zaak.

Zoo hakte hij het dilemma van mijnen achtbaren confrater door, en sloeg zonder twijfel den nagel op den kop.

„De straf is streng", zegde ik tot mijne cliënte, toen wij met gebogen hoofd de rechtzaal verlieten.

„Gij hebt toch uw best gedaan, Mijnheer", antwoordde mij de goede vrouw, - ik zou haar wel omhelsd hebben - „gij hebt wel eens zoo lang gepleit als de andere advocaat."

't Is waar, wij hadden Fransch gesproken. De twee betichten hadden met open mond onze bewegingen gevolgd en bij gebrek aan iets anders, beoordeelden zij de pleitredenen van hare verdedigers volgens het uur, gelijk men den metser betaalt per schof of de stof meet met de el

Er zal nog veel tijd verloopen, eer men aan vele jonge advocaten zal wijs maken, dat zij beter zouden doen in t Vlaamsen te pleiten 1

Sluiten