Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13./

Een goed en goedkoop kinderboek. Daar ia Traag naar, elk jaar opnieuw. Hoe aan die vraag te voldoen ? We hebben 't een vermaarden buitenlandschen schrijver afgekeken. Hij verstond het geheim de Engelsen sprekende kinderen te doen grijpen naar de boeken, die door hem bewerkt waren.

Wij bedoelen de uitgaven van den bekenden vredesman en journalist bg' uitnemendheid, William Stead, die met zgne „Books for the Bairns" een succes heeft gehad en nog heeft, als nimmer met andere kinderboeken is bereikt.

In een onderhond noemde deze schrijver als het geheim van zgn slagen: de illustraties, de keuze der verhalen en den prijs.

Vooral aan de illustraties, daaronder te verstaan teekeningen in enkele lgnen, werd door hem zeer groote kracht toegekend. Zonder sprekende prentjes — liefet op elke bladrijde een — mist gewoonlijk 't meest lezenswaardige kinderboek de vereisehte aantrekkelgkheid voor ons jonge volkje. Is echter het verhaal met zorg gekozen en onderhoudend verteld, en, waar vooral op gelet dient te worden, de prgs onder ieders bereik gesteld, dan

De heer Stead heeft gelgk gehad. Wg zgn er trotsoh op te kunnen getuigen, dat ook in ons landje zulke kinderboeken zulk een ontvangst hebben gevonden. Beeds in het eerste jaar van hun verschgnen werden se met zooveel graagte gekocht en gelezen als nimmer te voren eenig ander kinderboek in Nederland.

Bg duizenden en duizenden worden de boekjes verkocht en ze zullen hun attractie behouden, daar — zooals in een der beoordeelingen door de pers wordt gezegd, — „de werkjes mooi blijven, ook al gaan de jaren voorbjj.*

Sluiten