Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ellendige egoïst, en zijn vrouw wereldsche, in nietig eigen ikje opgaande niemendal. O, dat zij machteloos stond tegenover die beiden 1 Kon zij nu hem maar kwellen, kwetsen, pijn doenl Ijzige berekenende kerel, die nooit iets gaf of hij moest weten dat hij het dubbele terugkreeg." En ononderbroken uit het venster turend, vermoedde zij niet hoe zij onbewust bezig was hem te kwellen met het bevallige harer persoon.

Want Mr. Frederik Polenius, nu uiterlijk weer correct en strak, was intusschen steeds bezig haar te bestaren. „Gesteld hij zou eens zoo'n mooie vrouw hebben gehad, in plaats van de snibbige, spichtige, blonde Suzanne Chaudet, wier rijkste toiletten haar niet kleedden, als deze simpele zwarte

japon het Mathilde deed wie alle juweelen ter wereld

niet opluisterden, wie de natuur allerschraalst, aller armoedigst had bedeeld Maar, gelijk hij zoo dikwijls gedacht

had, men kon niet te veel van het lot vergen, een millioen, te volgen door meerdere én een mooie vrouw. Indertijd had hij het millioen getrouwd, en alleen in aanmerking genomen; doch kleinigheid niet te vergeten, aan dat millioen zat de vrouw vast, tot de dood hen scheidde. Lastig. Je kon zooveel huwelijken naar links er bij sluiten als je verkoos, maar 't millioen droeg je naam, regeerde in je huis. Hoe dikwijls had hij zich geërgerd op zijn soirees, als wanneer zijn vrouw wel zorgde haar schoonzuster niet te doen verschijnen, over Suzanne's onbeduidende leelijkheid. Hoorde zulk een vrouw nu naast hém? Terwijl keeltering zijn broer Paul had onttakeld tot skelet, was hij, Frits, er met de jaren knapper op geworden. Of de vrouwen nog naar hem keken, of zijn succes verzekerd bleek, al was hij getrouwd, en had hij een groote dochter. Maar al stierf Suzanne op 't oogenblik, en, wat duivel, hij zou zich niet ziek tremen indien zij zoo verstandig was, hij kende geen vrouw die zijn salons zou sieren als Mathilde; in haar eenvoud van middelen en kleeding nauw geduld door de op haar jaloersche Suzanne. Zijn blondheid van zoon uit 't noorden naast Mathilde's italiaansche brunette-type. Waar drommels haalde ze dit als doodgewone Hollandsche vandaan, terwijl zijn vrouw, een Chaudet, van zuiver franschen oorsprong, dien oorsprong totaal in haar

Sluiten