Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over hem stond een sooort van tweeslachtig wezen, eensdeels met haar jeugdig menschzijn dat voldaan wilde worden, smachtend naar den dauw zijner kussen, de zon zijner oogen, anderdeels met haar vreezende, schromende, schier vluchtende trotsche meisjesziel. Voor andere meisjes was hij menschelijk, niet voor haar, doch die vleiden en wakkerden zijn eigenliefde aan. En als zij zijn spel of hemzelf het liefst had, bleek zij stóm. Zij verweet zijn streek bijna dat deze uit zijn viool haalde een weelde van gevoel dat niet in hem huisde, en zijn oogen dat zij onbewust streelden met hun glans. O zijn oogen, die haar schoonheid niet zagen, terwijl die schoonheid zichtbaar was voor jongelui haar totaal onverschillig. En dan weer had zij al haar lichaamsmooi willen geven voor het warme, glanzende, zieldoortrillende geluid dat hij eischte. Voor het vonkje.

Hij vertrok het eerst naar het buitenland, vol vertrouwen op zichzelf; zijn viool. Hij wilde het juweel zijner kunst slijpen tot vonkelender luister, tot sparkelender praal van techniek te Parijs, te Berlijn, te Weenen.

Maar ook Mathilde besloot, ondanks hem, iets te worden. Zij wilde dien jongen, die niets van haar mooie menschzijn begreep, tarten, zij wilde dat zijn minachtend oordeel de nederlaag leed. En eens zou zij warm, neen vurig geven: „Seit ich ihn gesehen, glaub' ich blind zu sein." Maar noch hem, noch eenig ander mannelijk wezen zou de uitroep meer gelden. Haar hart wilde zij sluiten voor altijd. En dan mocht t verlangen opkomen in hem of wien ook, haar te nemen tot vrouw; zij wilde alleen voor haar zang, voor haar werk leven.

„Altijd goeie vrienden, hè Matty? Toch sans rancune?" had hij vroolijk, bij het afscheid, gevraagd.

Zij deed nog opgeruimder dan hij. Waarom zou zij rancune hebben?

„En zorg nu voor 't vonkje, hoor. Eh als je 't niet krijgt, trouw je maar een rijken vent, een groot handelsman, een advocaat. Neem maar geen artiest, die zijn te ongestadig, artiesten."

„Ja ja dag Henri," zij knikte hem toe, terwijl haar

Sluiten