Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat is toch voor jouw geluk niet noodzakelijk, dat ik iets van me laat hooren...."

„Voor m'n geluk? Wie praat er van mijn geluk. Maar 't is.... dus je voelt heelemaal niets voor me ? Geen vriendschap? Niets van de oude vriendschap meer?"

Zijn stem trilde, en zij bedwong nauw een schreien, zij beet zich de lippen. O, had hij vroeger zoo gesproken, toen hij nog jong en onbedorven was, evenals zij.

„Je ziet er bleek en lijdend uit, hè?" Hij legde de hand op haar schouder. „Wat scheelt je, mijn arm rozeknopje. Vertel 't Hans maar."

O, hoe graag had zij zich in zijn armen geworpen, in het nestje waar zij hoorde, waar zij altijd gehoord had. Zij staarde hem verwilderd aan, zij weifelde. Maar opeens doorkliefden haar de woorden van Helene Otto .over de vrouwen die op hem wachtten, als hij genoeg zou hebben van Irene, de vrouwen die al gereed stonden om haar blanke armen om zijn hals te slaan. Hij verwachtte zeker dat zij ook gereed stond Het bloed roodde over haar wangen in een vlam van toorn, welke ook haar oogen doorschichtte. „Ik ben geen Ericksen 1" kwam er uit bij haar, voor zij het wist, en zij strakte in trots haar meisjesgestalte.

„Wat beteekent dat?" Tot zelfs zijn lippen verbleekten.

„Nu ja, iemand als jij heeft altijd wat nieuws noodig in 't artikel vrouw, maar nu moest je toch wel weten dat je bij mij daar niet mee moet aankomen."

„Kind!" hij greep haar pols, „ben je gék? Zoo'n taal uit jouw mond ? Die hoort er niet. Jij bent veel te naïf, veel te onschuldig om zulke dingen te zeggen. Veel te lief, te fijn, te rein."

,,'t Zou wel ongelukkig zijn als ik altijd even naïef bleef. Ik ben in elk geval niet zóó naïef, dat ik begrijp wat je bedoelt met hier te komen. En ik verkies je niet meer hier te zien, en evenmin weer gevraagd te worden op je partijen."

Hij stond voor haar stom en verslagen; zuchtte. En een oneindig teeder medelijden met hem doorschreide plots haar hart. Het was haar als werd zij opeens ouder; veel ouder dan hij zelfs.

Sluiten