Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoppers, waren heel tevreden een meisje als jij, dat er héél goed uitziet, op de planken te zien, en daardoor was er een opgewonden applaus. Als je nog tienmaal slechter had gezongen, was er ook applaus geweest; ik zeg je, ik dank de voorzienigheid dat je zusters er dan maar minder goed uitzien en geen aanleg voor de planken hebben. Daar beleef ik dan ten minste zooveel verdriet niet van. 't Is mijn naam die je te schande maakt, begrijp je? Jij bent mijn dochter, en ik ben notaris van der Pel. Plezierig voor me. En mag ik weten hoe je mijn vriend Polenius zijn geld terug zal geven, mag ik 't wéten?"

Voor het oogenblik kon Mathilde het hem niet zeggen, want zijn onbarmhartige woorden betreffende de tevredenheid van het publiek, hadden haar een slag op het hart gegeven, die haar machteloos maakte. Zij zonk weg in een staat van verdooving, en toen hij met de vuist op tafel sloeg, om haar te doen antwoorden, ging zij als in slaapwandel de kamer uit, de trap op, en legde zich boven op haar bed. Zij wist, een paar urn daarna, even dat de dokter en haar moeder zich bezorgd over haar heen bogen en fluisterden. Zij was te krank en te uitgeput om te hooren wat. Drie weken lang verloor zich haar gewone zelf in hard ziek zijn, in ijlende koorts; en toen zij haar rede weervond, gevoelde ze zich als gekomen uit een andere wereld, waar het' wél heel akelig, maar toch niet zóó vreesdij k was als in deze, in welke zij moest terugkeer en.

Alle smartelijke herinneringen, Nolette's ontrouw, haar fiasco in de bladen, haars vaders beleedigende taal, doorvlijmden haar weten als zooveel dolken, tot zij kreunde van pijn. In alles was zij gekwetst, in élk gevoelen. Hoe helderder haar geest, hoe martelender de gedachten. De toekomst? Na deze nederlaag in de bladen, die Mr. Jan Polenius begrijpelijkerwijze één voor één zou lezen Zijn vertrouwen in

haar ging natuurlijk wankelen, zou geheel uitsterven; zij zou zich wel schamen ooit een cént meer van hem aan te nemen. Hoe zou zij hem ooit het geleende kunnen afbetalen? Met léssen geven, léssen het gehate gaan van huis tot huis; kuren van onwillige kinderen en smadende mama's afwachten ? En

Sluiten