Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw voortkeef, maar op eens verhief zich voor de tweede maal zijn hooge knappe gestalte, stond hij, een reus, naast zijn kleine nietige vrouw, en blikte wrevelig neer op haar spitse kin en vale blondheid. De koele geringachting waarmee hij, dien zij toch met haar geld gekocht had, zich haar meerdere toonde, bracht Suzanne steeds in een staat van onzeglijke verbittering, en een woordenvloed ontwelde nogmaals ampel en forsch haar dunne lippen. Zij had het over de brutaliteit van Mathilde, en nog eens over den mallen trots van Mathilde en de ondankbaarheid van al de Paul Poleniussen. Had zij arme familie ? „Néén, goddank...."

Frederik schortte zijn colbert op, stak de handen in de broekzakken, neuriede de wals uit ,Die Lustige Wittwe', en wandelde de kamer rond. Eindelijk ging hij vlak voor zijn vrouw staan. „Suzanne?" En zijn stem sneed, een ijzig lemmet, door het heete harer drift: „Is't nu uit? Üit ? vraag ik je. Ik bedank er voor den baas over me te laten spelen door jóu, en ik kan je hier niet hebben, ik heb mijn hoofd vol gewichtige kwesties. Mag ik je vriendelijk verzoeken?"

„Mag ik weten of je dat mensch op den Stationsweg nog langer wilt onderhouden?"

„,Dat ménsch' Dat zal ik je later wel meededen.

Mag ik je nogmaals bdeefd " Hij trad toe op de deur,

boog hoffdijk sarcastisch. En voor het heimelijk wondende dezer beleefdheid zag Suzanne zich genoodzaakt te wijken; waarop zij de deur achter zich toewierp, dat de aquarellen aan den wand dansten, en de vellen papier van Frederiks bureau ministre affladderden.

In haar slaapkamer brak zij los in een weemakend zenuwengegil en gejammer, hetwelk de drie meiden doodsbleek deed naar boven rennen met vlugzout, azijn en water. De huisknecht kwam achteraan met een stok, alsof hij van plan was mevrouw af te rossen. En deze vier menschen deden alle gekke dingen die men in oogenblikken van verwarring doet. Etha en de kamenier-linnenmeid kregen einddijk mevrouw Frederik veilig en wd te bed, nadat zij zeer woest armen en beenen had bewogen.

7*

Sluiten