Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jules besloot, in jongenskoppigheid, schoon hij de melk nog wel gelust had, die niet te nemen, ómdat het zoo goed voor hem was.

Toen Trude om bij half vijf thuis kwam, vertelde Ida, die haar boos wilde hebben, Trude onmiddellijk opgewonden van den Nolette-avond. Het nieuws had ongelukkiglijk voor Ida's humeur, de tegenovergestelde uitwerking.

Trude's smalle oogappels schitterden vreugdevol op in hun wit: „En gaan jullie den héél en avond alle drie weg? O hoe zalig! Wat zal 't hier dan goddelijk stil in huis zijn, zonder gezang en gespeel." Trude geraakte bepaald in geestdrift, bezigde qualitatieven welke zij anders nimmer in den mond nam.

„Er ontbreekt alleen nog maar van der Wenden aan om je gezelschap te houden!" sarde Ida. „Dan zou 't nog goddelijker zijn."

Trude's blik vlamde, haar bleek sproetig gezichtje werd bloedrood. Van der Wenden was de jonge ambtenaar die trachtte haar belang in te boezemen voor staathuishoudkunde, en Trude, overigens stijf gesloten, had zich bij ongeluk eens iets laten ontvallen over hun „echt degelijke mannelijke vrindschap". Trude vond dat .vrindschap' dégelijker klonk dan vriendschap. Haar berouw over haar mededeeling in argeloosheid gedaan en haar verontwaardiging over Ida's verdenking streden thans om den voorrang.

„Enfin, over wie maak ik me kwaad," stelde zij zich op een voetstuk. „Over een Ida Polenius.... pff.... dat is heelemaal de moeite niet."

En Ida hoonlach te. Innerlijk benijdde zij Trude dier „vrindschap" met den jongen ambtenaar, Trude's ongetrouwden - supérieur. Zij, Ida, had zich eens in zweet gehold om, onbemerkt door beiden, Trude met hem naar buiten te zien komen, en tot haar innige spijt bemerkte zij dat bij lang niet onknap was, en een alleraardigst bruin kneveltje had, terwijl mooie zwarte oogen, achter zijn lorgnet, Trude vriendelijk toetintelden. Een schrik van ijverzucht had Ida's hart een slag gegeven, toen zij hem hoorde zeggen: „Als ik niet dadelijk rendezvous had met een vriend, juffrouw Polenius,

Sluiten