Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duitsche en fransche gouvernantes van Etha gemaakt hadden: een houten klaas. Wat had je aan zoo'n dochter ? Nooit hoorde ie haar lachen, zoo'n geforceerd éven-grijnsje was alles. Daar maar zitten, dood als een aangekleede pop. Haar toilet moest noodig met zoo'n zorg worden uitgezocht. Zoo n ongelukkige moeder als zij, Suzanne was, bestónd er met, bestónd er niet!" ' , ....

En Etha, tot weenens toe gewond door deze nieuwe nijdigheden gevoelde haar sympathie uitgaan naar tante Mathilde, wat een verschil met mama. En om mama met nog meer te verbitteren, kon zij er niet heen, nooit tante alleen spreken, haar hart uitstorten. Och, maar wat zou het gegeven hebben ? Kon tante haar helpen? Etha hield ook wel van Jenny en Jules de twee uit het gezin die zij het meest kende en zag. Doch'een kijkje in haar binnenste kregen zij evenmin. Jules sprak nogal eens met haar over geschiedenis, waarvan zij beiden hielden, doch Jenny, zelve stroef, wist met recht wat te zeggen tegen hem gesloten nichtje, had den sleutel met tot dit rijk gemoed.

Hoewel oom Paul haar volle deelnemmg gehad had, vond Etha hem wel wat week voor een man, verwonderde zich met haar jonge wijsheid over dit huwelijk. „Waarom had tante Mathilde toch oom Paul genomen ?" vroeg zij eens haar moeder Omdat ze een man wou hebben, boosaardigde Suzanne dadelijk. Maar Etha schudde het hoofd. „Wat was mama toch vrééselijk!" Het berouwde Etha sedert, dat zij zich dien bewusten avond in de studeerkamer tegenover pap zoo roekeloos en wreed betreffende tante Mathilde had uitgelaten De woorden hadden ook niet in haar bedoeling gelegen- maar, in haar opstand tegen eigen leven, luchtte zij verward haar gramschap op de eerste de beste persoon die haar voor den geest kwam. Zij verontwaardigde zich als Suzanne Mathilde belasterde met betrekking tot Frederik.

Er was niets van aan, verbeeld je, die hoogdoende, ingetogen ladylike tante Mathilde met haar verfijnde mameren, zou op een leelijke wijze coquetteeren met papa, als tuj haar over zaken kwam spreken. Bah! Heel flink en waardig was tante geweest,... heel dapper tegenover mama. Als alle

Sluiten