Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

donkere kijkers, veroverde telkens het publiek, verdween eindelijk onder luid nageklap.

„Snoeperig, beeldig, en een mooie stem, 'n nachtegaaltje", hoorde Mathilde de geestdrift rondom haar zich luide uiten. „God, ze moesten Jennyhooren/'dachtzij, en haar hart deed pijn voor haar blonde dochtertje, dat zoo gedwee daar zat, schuchter en bescheiden; al haar eerzucht-verlangens teruggedrukt in haar jonge hart, onder haar allereenvoudigst zwart japonnetje. Zij, door niemand gekend. „Nou, als die geen goeie recensies krijgt! Zouden ze daar nou nog wat op aan te merken hebben?" wilde mevrouw Helm van Mathilde weten.

„Och mevrouw, 't publiek en de pers zijn meestal twee "

„Ja, nou, maar dat zou toch al héél onrechtvaardig zijn,

héél omechtvaardig " haastte zich Everdien. „Nee, ze

zullen 't wel mooi vinden."

Mathilde knikte maar vriendelijk. Het was moeilijk met die uitmuntende eenvoudige Helms over zangverdiensten te redeneeren. Zij hoopte alleen én voor de kunst én voor dit lieve hongaarsche kind: „dat men ten minste rechtvaardig zou zijn, haar verdiensten erkennen en de fouten niet overdrijven. Dit scheen ten allen tijde zéér moeielijk."

Even bleef het podium, waar links de begeleider aan den vleugel had gezeten met den heer die de bladen omsloeg, en in wien de dames Helm tot haar onuitsprekelijke blijdschap den welwillenden gids naar haar plaatsen hadden herkend — ledig, spannend de verwachting. Toen kwam plots, beide heeren achter hem aan, de violist, en boog voor het daverend gejuich dat hem verwelkomde, hem, den landgenoot, die Hollands eer zooveel jaren hoog had gehouden in den vreemde en steeds hoog hield.

„Güt, als hij een Franschman of Duitscher was, konden ze toch niet méér klappen," verheugde zich Everdien. „Toch aardig van ze."

Mathilde, die daar zat met gebogen hoofd, voelde haar ooren suizen, haar hart zwaar bonzen en haar hand weer

omknepen door die van Jenny. „Ma ma," fluisterde het

meisje schor zenuwachtig. Waarom was dit kind zoo ? Jenny

Sluiten