Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

majesteitsschennis. O, dat zij, juist zij, zulk een zuster moest hebben!"

Nolette gooide intusschen zijn bonten, jas in de gang af, wierp deze Geesje, die haar vol eerbied ontving, „neturelik echt bont," over den arm.

Toen trad hij binnen, op de hem afwachtende groep toe, vroolijk, vriendelijk, fransch-luchtig.

„Ah, mama met de kinderen dat is aardig, 'n heel

lief, schilderijtje. Sapristi Matty, wat lijk je nu jeugdig, bij die groote telgen van je, 't verjongt je." Zijn bruine oogen staarden onderzoekend rond, zijn blik glansde in een liefkoozing uit naar Jenny, die het hoofdje in hevige verlegenheid gebogen hield, haar gezichtje rozig en liefelijk als morgengloren. „O, daar stond hij toch eindelijk vóór haar. Nooit, nooit zou zij hem durven zeggen hoe zij heel haar jonge leven naar hem verlangd en alle courantenberichten over hem had verslonden.

„Dit is ons zangeresje, nietwaar?"

Zij trilde plots terug als een schuw sijsje, want hij stak een wijsvinger onder haar kin, en hief haar door schroom geboeid kopje op. Maar haar oogen sloten zich toch bijna weer, terwijl haar jonge hart klopte van een aandoening zoo machtig, dat haar het praten gansch onmogelij k werd gemaakt.

„Niet zoo verlégen zijn. We spreken elkaar straks wel nader."

„Mijn oudste dochter," stelde Mathilde Trude voor, „Gertrude." •

„Jonge dame," Nolette boog en stak de hand toe. Uit zijn ooghoek twinkelde iets ondeugends, dat vroeg: „Hoe kom jij nu aan zóó iets?" Mathilde tegemoet. Zij zelf kon nauw een glimlach bedwingen; het was zoo kluchtig dien grooten artiest en man van de wereld, met zijn luchtige gemakkelijkheid, te zien tegenover dit prozaïsch nuchter aanmatigend kuiken van haar, dat nog niets bijzonders gedaan had en nooit zóó doen, maar zéker meende er reeds te zijn, en al de wijsheid der wereld te hebben ingeslokt. Trude weifelde noch schuchterde onder Nolette's aangehouden kijken. Onbevangen, eenigszins nieuwsgierig, staarde zij hem in het gelaat met de

Sluiten