Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Spreek 't woord uit, durf !" Frederiks gebalde vuist duwde zich onder Suzanne's neus, die hem ontweek; twee hoogroode plekken doorbrandden als toortsen het wit zijner wangen. „En als ze daar nu eens was, maar ze is er niet, dan was ze nog waar ik haar 't liefst had, begrijp je? Hij schudde zijn vrouw als een riet; heur magere schouder in zijn stalen greep.

„Ja, ik begrijp 't, ik heb 't al lang begrepen. Ik moet doodgetergd, dan kun je met haar trouwen

Hij hoonlachte hard. „Wie dacht je dat ik anders zou trouwen, nadat ik van jou af ben, dan de eenige vrouw die ik al jaren heb liefgehad, die me liever is dan mijn leven,

hè? Wie anders dacht jij? Hè-è? Hè-è? De vrouw,

die de dag voor me is, terwijl jij de nacht bent, die de zon is en jij 't donker ? Wat bén je wijs, dat je dat toch gesnapt hebt, verstandig mensch Ik "

Hij hield op, haar loslatend, want het grauwiggele gezicht van Suzanne werd aschvaal. Haar adem bekortte zich, terwijl zij Frederik staarde in het onverbiddelijke, het harde, het in zegepraal lichtende oog.

Zij greep met beide handen het dek, haar nagels drongen in het fijn linnen der lakens; een gereutel rammelde op uit haar benauwde borst. Toen spoot plots een bloedgolf haar tusschen de kleurlooze lippen uit, en vlekte hevig rood haar witte nachtkleed, het witte laken, het witte kussen, waarin zij terugzonk, mond en kaken ingevallen als die eener doode. Het Woed bedruppelde de enkele dunne vaalblonde lok, rafelend over haar schouder; gleed er kleverig langs.

Frederik schelde onmiddellijk, te opgewonden zelfs om te bedenken dat het personeel, op het gezicht van het bloed, hem van iets leelijks kon betichten.

De huisknecht, kamenier en keukenmeid verschenen.

„Mevrouw heeft een bloedspuwing. Telefoneer om den dokter, onmiddellijk."

„Zou meneer haar nou 's geslagen hebben ?" filosofeerde de keukenmeid, „net goed, dan smaakt ze meteen hoe 't voelt."

De dokter kwam, constateerde dat het bloed uit de keel kwam en niet uit de long, beval de volkomenste rust aan, schreef een zenuwstillend middel voor, schudde het hoofd.

Sluiten