Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtiger protest voorstellen, dan hetgeen hij nü gedemonstreerd heeft?"

„Een onhebbelijker zeker niet," sprak Karei nijdig.

Ze haalde haar schouders op.

„Hoe qualificeert u het rondzenden van die kaarten zonder zijn voorkennis?" vroeg ze dan, Karei aanziende.

„Laten we aannemen, dat de partijen quitte zijn," viel van Berkel in, „maar juffrouw de Jong, u kent uw broeder beter dan wij een van allen. Gelooft u, dat Deodaat hiermee zijnerzijds' alle banden met Clara verbroken heeft?"

Ze haalde haar schouders op.

„Dat weet ik niet. Het behoeft volstrekt niet zoo te zijn. Deodaat is wat zonderling, maar hij is geen slecht mensch; een van zijn hoofddeugden is een zeker Soort goedhartigheid. Maar een andere eigenschap van hem is deze én dat is geen deugd, maar evenmin een groote fout. Hij ontwijkt alle dingen, die het leven leelijk of onaangenaam maken, liever dan er op toe te treden en ze te verdragen of te overwinnen. Dat er in dit huwelijk — afgescheiden van de persoon van Clara — elementen waren, die hem hinderden, ligt voor de hand, ze onwerkzaam maken kon hij niet. Welnu, dan ligt het geheel in den lijn van zijn karakter om ze te ontwijken door eensklaps van het tooneel te verdwijnen...."

Juffrouw de Jong zweeg en ging met ijver voort de sandwiches te smeeren en te beleggen.

Er viel een stilte.

In de gang klonk de voordeurbel; Ze zagen elkaar aan.

„Wat zou dat zijn?" sprak Trees met iets angstigs in haar stem.

Sluiten