Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Akan tetapi penjéwaan dengan hak orang itoe tijada hak jang terbaik akan memadjoekan pertanian-besar bangsa Éropah.

6. Waktoe penjéwaan itoe (20 tahoen) terlaloe péndék, bilamana diingat banjaknja modal jang akan dipergoenakan bagi tanah-tanah itoe. Tambahan lagi bagi si pemindjamkan-pemindjamkan oewang penjéwaan itoe tijada memberi kepertjajaan tjoekoep.

7. Maka dengan pertolongan oendang-oendang jang dinamaï oendang-oendang-Hoekoem-Tanah jang diboewat pada tahoen 1870 (lihatlah pendahoeloean pada bagian 5/B. B. pada Peniimpin ini), boléhlah didjalankan pemberian tanah bagi dipak toeroentemoeroen.

8. Ketentoean penjéwaan itoe akan diterangkan lebih landjoet dalam boekoe ini.

9. Maka menoeroet pasal 9 dan pasal 16 dari firman-Hoekoem-Tanah njatalah, bahwa maksoed oendang-oendang ini ja'itoe akan memberikan tanah oentoek dipak toeroen-temoeroèn, kebijasaannja sesoedah ditawarkan lebih dahoeloe dengan 'oemoem; hanjalah kadang-kadang sadja diberikan atas permóhonan,

10. Pada tahoen-tahoen permoelaan setelah firman-Hoekoem-Tanah didjalankan, maka beberapa tanah-tanah persil (perceelen) dipakkan toeroentemoeroen dengan ditawarkan lebih dahoeloe, akan tetapi Pemerintah dengan segera meiepaskan peratoeran jang demikijan itoe.

11. Sebab permohonan oentoek mempakkan tanah-tanah bagi toeroen-temoeroen terlaloe banjak, maka hal itoe menjebabkan Pemerintah meiepaskan peratoeran jang ditentoekan dalam firman-HoekoemTanah tadi; hal ini ditambahi poela lagi oléh karena beberapa penawaran tanah, jang mengeloewarkan banjak bijaja (onkosten) oentoek mengoekoer dan dan memetakan tanah itoe, tijada berhasil baik.

12. Sebab itoe bijasanja tanah-tanah itoe diberikan, bila dipohonkan orang; djarang sekali terdjadi pemberian tanah dengan ditawarkan lebih dahoeloe.

Sluiten