Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE. A. Aanvraag van grond in erfpacht.

$ i

Verzoek- (1) Verzoekschriften tot afstand van grond in schriften tot erfpacht worden ingediend bij het betrokken Hoofd "/oiid'iii eif' Van &ewestelijk bestuur, en gaan vergezeld, hetzij pacht behoo" van een ^oor ^en daartoe bevoegden landmeter opren te wor- gemaakten meetbrief, c. q. met bijbehoorende kaart, fleiiingediendhetzij' van eene duidelijke zoo nauwkeurig mogelijk WJ liet l»e- samengestelde schetsteekening van de ligging en

tiokhen belendingen van den begeerden grond. Hoofd van ö & . °

gewestelijk

bestuur.

Verplichte bijlage dier Wrzoekschnften.

Het tot de Regeering te richten verzoekschrift moet op zegel (ƒ 1.50) geschreven worden, tenzij een bewijs van onvermogen wordt overgelegd.

Het behoort te bevatten:

le. naam, voorletters, beroep of maatschappelijke betrekking van den aanvrager zoo deze een natuurlijk persoon is; van rechtspersonen te vermelden: naam en zetel; ingeval de vetradeker voor derden aanvraagt is bovendien de overlegging of vermeldiog van de betrekkelijke volmacht gewenscht

(Gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen staan ten deze gelijk met bijzondere personen.

Voor landsdienaren gelden de verbodsbepalingen van Staatsblad 1904 No. 199);

2e. de mededeeling of aanvrager is:

a. meerder- of minderjarig,

b. Nederlandsch onderdaan of

Sluiten