Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. ra'ijat Belanda, atau

c. pendoedoek tanah Belanda atau

d. pendoedoek tanah Hindia-Belanda. (Kepada perséroan-perdagangan dan ba-

dan-hak hanjalah diberi mempak tanah toeroen-temoeroen tempat menanam tanamtanaman, bilamana hal melakoekan peroesahaan tanah itoe tjotjok dengan maksoed perséroan-perséroan itoe seperti terseboet dalam peratoerannja). Bijblad No. 4580. 3e. keterangan dari:

a. tanam-tanaman jang akan ditanam oléh si pemohon;

b. lamanja tanah itoe diminta dipak; (paling lama 75 tahoen);

e. loewasnja ditaksir kira-kira berapa baoe; d. letaknja tanah-tanah itoe ja^sir dalam

distrik, afdeeling dan kerésidénan mana, dengan menoendjoekkan kepada bagan atau peta jang dilampirkan pada soerat permohonan itoe.

Jang boléh dipohonkan hanjalah tanahlepas, ja'itoe tanah, jang tijada diboeka oléh Boemipoetera dan tijada terhitoeng masoek pangonan 'oemoem atau tijada masoek bagian tanah désa karena sebab-sebab lain, dan dipakai hanjalah oléh pendoedoek-pendoedoek désa itoe sadja dengan mengetjoewalikan pendoedoek désa lain-lain; akan tetapi tanah-tanah mentjil (terpentjil) jang ditanami dan sama sekali terkoeroeng oléh tanah-lepas itoe tijada mendjadi alangan akan meminta tanah-lepas itoe.

Soerat permohonan haroes disertaï poela:

a. soerat-izin dari soewami, bilamana jang memohonkan seorang perempoewan berlaki;

b. soerat pengoewasaan jang mengoewasakan si pemohon akan mengoendjoekkan permohonan itoe oentoek orang lain;

c. soerat-oekoeran diboewat oléh pengoekoer jang berkoewasa memboewat dan peta atau bagan jang terang. Letaknja dan batasbatasnja tanah jang diingini itoe haroeslah ternjata dari peta atau bagan itoe.

Sluiten