Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peroebahan (2) Bilamana jang dipohonkan seboewah atau ^o* d'fk" lebil1 dari seboewan Poelau jang termasoek daérah jangdipohon-tanaü DJawa dan Madoera, tjoekoeplah dipesertakan kan seboewahsoerat-oekoeran atau bagan sadja, jang menerangkan, poelan. bagian tanab jang tijada termasoek dalam permohonan tadi.

§ 2.

Mengirimkan Kepala-kerésidéhan mehjerahkan, (setelah ditjatMrmoïïantetn''a hari Peneriniaan) soerat permohonan itoe berserta lam-dengan soerat-oekoeran atau bagan jang dilampirkan pirannja ke-Padanja, kepada koemisi jang diwadjibkan memepadakoemisi-riksa di tempat-tempat permohonan tanah pak-tóepemeflksaan.roen4emoeroen ^oe

1. Koemisi ini diangkat oléh Kepala-kerésidénan.

2. Soerat-soerat permohonan jang dikirimkan kepadanja haroes ditjoekoepi dengan segera oléh koemisi itoe (Bijblad 5205). Pada penghabisan tijap-tijap perempatan tahoen Kepala-Kepala-negeri mengoendjoekkan kepada Bésidén soewatoe keterangan tentang permohonan pak toeroen-temoeroen jang masih diperiksa dan diseboetkan djoega sebab-sebabnja, maka beloem habis diperiksa.

§ 3.

Menjijarkan (1) Koemisi itoe memerintahkan kepada kepalapennohonan kepala onderdistrik, soepaja permohonan itoe dibe^pila^onder r^ta"'loekaim3a kepada désa-désa, jang mempoenjaï distrik dalam *anaa ^oe' dan kepada désa jang berbatasan dengan désa-désa dija, serta diterangkannja djoega letaknja dan batasjang bersang-batasnja tanah itoe, dan bahwa pemerintah dan pen'k^w1 Ke"doedoek d®sa boléh mengoendjoekkan keberatan tenpemerintak tang PemDerian tanah itoe ketika menjijarkan perdan pendoe- mohonan itoe djoega kepada prijaji itoe, atau dalam doek désa seboelan sehabis penjijaran itoe kepada koemisi jang akan meng- terseboet atau kepada Kepala-negeri. oendjoekhan Menjijarkan permohonan itoe mesti didja-

kCDeratannja. lankan oléh kepala-onderdistrik sendiri.

No. 7/B.B. 2

Sluiten