Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen van indiening dier bezwaren

Indiening (2) Van zijne verrichtingen te dezer zake en de door den As- eventueel hem daarbij medegedeelde bezwaren brengt 6istent-VJeda-genoem(j iniaj^sch Bestuurshoofd bij proces-verbaal

na van een . . . . .

proces-ver- vers*aS nit aan de commissie, die na verloop van baal van zijn voormelden termijn aan den voet daarvan doet blij-

verrichtin- ken öf, en zoo ja, welke bedenkingen bij haar zijn gen. ingebracht, en na voltooiing der overige nader aan te ^dö^o» „^duiden bescheiden, tegelijkertijd met deze dat proceseen maand ver^aal indient aan het Hoofd van plaatselijk be-

van de c q. stuur, dat mede daarop eene verklaring stelt als bij de com- evenbedoeld.

missie van

onderzoek

ingebrachte

bezwaren.

Uitnoodiging (1) In afwachting van de uitkomsten der voorder commis- schreven bekendmaking deelt de commissie den aan-

Ve ™" üü" vrager mede, op welken'dag zij met de plaatselijke

oei zock uun •li i t

den aanvra- opneming der gronden een aanvang zal maken, met

ger om tegen-uitnoodiging daarbij tegenwoordig te zijn dan wel

woordig te zich te doen vertegenwoordigen door een schriftelijk

**» »U d« daartoe aans-ewezen ffemaehtie-de. voorts met ver-

>miemb!^derme^^^ van hetgeen tot aanwijzing der grenspunten

ffroniien. v°or den aanvang der opneming door den aanvrager

Vonrafsraandemoet worden verricht.

afbakening der grenzen daarvan door dezen.

op

Bevoegdheid (2) Is op den vastgestelden dag de aanvrager in

der commis- gei,reke om in persoon of door iemand van zijnentsie van on- , .. ,

derzock om weSe de commissie aanwijzing te doen van de grenbij niet vol- zen der verlangde gronden of heeft hij aan de hem

Sluiten