Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si pemohon kewadjibannja akan memboewat persedijaan oentoek tijada menoe-men(jjaiariijan pemeriksaan koemisi itoe tijada dikoemisi itoe djalankannja atau dialpakan oléh si pemohon itoe, Rekoewa«aanmaka koemisi itoe berkoewasa akan memperhentiRésidén akan kan pemeriksaannja, serta Kepala-kerésidénan boléh niembijarkaninenetapkan lagi hari jang lain oentoek pemeriksaan permohonan ^ tempatnja itoe setelah menimbang hal itoe atau soerat permohonan itoe boléh ditaroehnja sadja dalam persimpanan soeratnja (archief), dengan memberitahoekan kepoetoesannja kepada si pemohon.

Jang masoek mendjadi kewadjiban si pemohon djoega ja'itoe: memboewat rintis, dimana perloe sekeliling tanah persil itoe; memboewat soewatoe „pondok" dan menjedijakan segala sesoewatoe jang perloe dipakai koemisi selama pemeriksaan itoe.

Sebab-sebab lain jang boléh menjebabkan koemisi itoe berkoewasa memperhentikan pemeriksaan itoe lain dari jang terseboet tadi, ja'itoe:

a. sebab permohonan itoe ditjaboet oléli si pemohon;

l. sebab badan-hak, jang memohonkan tanah itoe, dalam pada waktoe itoe telah berhenti; c. sebab si pemohon meninggal.

§ 5.

Dalam halhal mana a permohonan itoe boléh ditolak sadja dengan tijada b. mendjalankan penie- c. riksaan ditempatnja lebih dahoeloe.

d.

(1) Bilamana:

tanah persil itoe ditoemboehi sama sekali atau sebagian terbesar oléh kajoe-djati atau hoetan kajoe-rimba jang dipelihara; di tanah persil itoe banjak tanaman monosoeko;

tanah-tanah itoe boewat sama sekali atau sebagian terbesar "(dipergoenakan oentoek meloewaskan atau memeliharakan tanaman kopi paksaan atau) oentoek memadjoekan tanaman kopi monosoeko;

tanah persil itoe boewat sebagian terbesar terdjadi dari pada pemboekaan tanah oléh pendoedoek-pendoedoek Boemipoetera dan jang selebihnja bergoena oentoek meloewaskan pertaniannja;

Sluiten