Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. de gronden naar schatting een grootere uitgestrektheid hebben dan 1000 bouws en kennelijk slechts met speculatieve bedoelingen werden aangevraagd, (St. 1909 : 311). behoeft in geen dier gevallen een proces-verbaal te worden opgemaakt, doch kan het voorstel tot eene afwijzende beschikking geschieden door tusschenkomst van het Hoofd van plaatselijk bestuur bij brief, welk schrijven, nadat in het sub a vermeld geval het bij de eerste alinea van § 6 bedoeld advies ter zake is ingewonnen, indien bij den Resident instemming vindend, door dezen met een kort advies tot afwijzing der aanvraag aan den Directeur van Binnenlandsch Bestuur wordt gezonden.

Gevallen (2) Indien geen dier gevallen zich voordoet of de • waarin de Resident zich niet vereenigt met het in de vorige commissie alinea bedoeld voorstel der commissie, worden door ^zoek'11*^ ^eze de vere^scbte plaatselijke onderzoekingen ingeproces-ver- s*eld en brengt zij daaromtrent bij het voorgeschrebaal van op-ven proces-verbaal verslag uit, onder bijvoeging — neming be- tenzij bij het verzoek een meetbrief is overgelegd — hoort op te van eene nadere schetskaart van het perceel en van maken. ^Q overige in het proces-verbaal genoemde bescheiden.

Het hier bedoelde, voorgeschreven procesverbaal is in deze aflevering als bijlage opgenomen. Wegens de groote duidelijkheid der toelichtingen, is een nadere beschrijving van de invulling en de verdere vereischten, waaraan een deugdelijke opmaking ervan te voldoen heeft, overbodig. »

Alleen volge hier de vermelding, dat bijzondere aandacht worde geschonken aan een nauwkeurige beschrijving van de over en langs het perceel loopende voetpaden en desawegen voor zoover voor deze het beding van openhouding voor het publiek verkeer en onderhoud dient te worden voorgesteld. Térzake moet de betrokken ambtenaar van het kadaster vóór

Sluiten