Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. tanah-tanah itoe menoeroet taksiran loewasnja - lebih dari 1000 baoe, dan roepanja tanah itoe dipohonkan hanjalah dengan maksoed akan mentjari laba dengan oentoeng-oentoengan (speculatie). (St. 1909 : 311);

dalam hal-hal ini tijada perloelah diperboewatkan porsés-perbalnja; boléhlah voorstel penolakan itoe disembahkan oléh koemisi dengan soerat kepada Bésidén dengan perantaraan Kepala-negeri; kalau voorstel itoe disetoedjoei oléh Bésidén, maka setelah diboeboehinja pertimbangan péndék, dioendjoekkan, njalah perkara itoe kepada Direktoer Pemerintahan-

dalam-Negeri, soepaja permohonan itoe ditolak. Kalau tanah jang diminta itoe mengenaï tanah jang terseboet pada a, dimintalah oléh Bésidén pertimbangan jang termaksoed oléh ajat pertama dari § 6. Dalam hal- (2) Bilamana tijada kedjadian hal-hal jang tertoemh^ha se^oe* Pada aDat tadi atau Bésidén tijada moeroes memboe Pakat dengan voorstel koemisi jang termaksoed, wat porsés- maka oléh koemisi itoe diperiksalah segala keadaan perbal peme- di tempat tanah itoe, dan diboewatnjalah porsés-perriksaan. bal dari pada pemeriksaannja itoe; maka porsésperbal itoe dioendjoekkannja kepada Bésidén beserta dengan selembar bagan jang lebih terang dari tanah persil itoe dan sekalijan soerat-soerat terseboet dalam porsés-perbal tadi, ketjoewali bilamana pada permohonan itoe ada terlampir soerat-oekoeran.

Porsés-perbal jang dimaksoed dan diwadjibkan itoe ada dilampirkan dalam djilid ini. Lantaran sangat njatanja keterangan-keterangan dalamnja, tijada perloelah diterangkan lagi bagaimana djalan mengisinja dan apaapa sjarat-sjarat jang haroes ditjoekoepi soepaja porsés-perbal itoe terisi dengan sepatoetnja.

Hanjalah diterangkan disini, bahwa hendaklah diperhatikan sekali keadaan djalan-djalan ketjil dan djalan-djalan désa jang melaloei tanah persil itoe, ja'ni djikalau didjandjikan djoega söepaja djalan-djalan terseboet diboeka dan dipelihara teroes oentoek keperloean 'oemoem.

Sluiten