Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de opmeting door de commissie van onderzoek worden voorgelicht. Ook moet aan het slot van het proces-verbaal nog opgenomen worden de z.g. „bebouwingsclausule" waarbij de commissie in overweging geeft de voorwaarde te stellen, dat binnen een zeker aantal jaren bijv. 3, 6 en 9 moeten ontgonnen en beplant zijn resp. y3> % en het geheel van het perceel. De bijlagen van het proces-verbaal zijn: Is het schetskaartje A. van het perceel, II. de districtskaart B.,

III. de staat C. der op het perceel voorkomende enclaves, welke op het schetskaartje A. moeten aangeduid zijn,

IV. een overzicht van het desagebied waaronder het aangevraagd perceel ressorteert, tot nadere toelichting van punt 2e (letter a t/m ƒ), punten 3e, 4e, 6e en 7e van van het proces-verbaal.

De vereischten, waaraan die bijlagen moeten voldoen, zijn in het proces-verbaal uitvoerig ftoegelichtf: ■ 4

Indiening- (3) De bij de vorige alinea bedoelde stukken, verdier stnkken geZeld van het ingevolge het laatste lid van 3 B en vereiscllt proces-verbaal van bekendmaking, worden doorzending- daarop ten spoedigste ingediend hetzij aan het Hoofd met diens va]tt gewestelijk bestuur, indien de grond in de onder advies aan diens rechtstreeksch beheer staande af deeling is geden Resident, legen, hetzij aan het betrokken Hoofd van plaatselijk bestuur, welke laatstgenoemde ambtenaar, na voldaan te hebben aan de slotbepaling der tweede alinea van § 3 en nopens de aanvraag van zijn gevoelen te hebben doen blijken, de bescheiden binnen eene week doorzendt aan den Eesident.

§ 6.

Gevallen, (1) Indien op de aangevraagde gronden houtwaarin die gewas voorkomt of wanneer zij zijn gelegen in de Svoï*en T-er" nakijheid van 'sLands bosschen, voorts in alle gebanden van vallen> waarin, naar het oordeel van den Eesident, den betrok- boschbouwkundige belangen bij de ontginning zijn

Sluiten