Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tentang hal itoe haroes diberi-tahqekan oléh koemisi kepada pegawai kadaster sebeloem tanah itoe dioekoer. Haroeslah diseboetkan djoega pada penghabisan porsés-perbal itoe „perdjandjian petanaman", ja'ni koemisi memberi pertimbangan, bagaimana sjarat-sjarat jang patoet diseboetkan dalam perdjandjian itoe, misalnja, bahwa dalam sekijan tahoen, seperti 3, 6 dan 9 tahoen, mesti telah ditanami % dan seloeroeh persil itoe. Lampiran-lampiran porsés-perbal ja'itoe: I. bagan dari persil itoe (A.), II. peta distrik (B.),

III. daftar dari tanah-tanah mentjil (enclave) jang mesti diseboetkan pada bagan A. (C),

IV. keterangan péndék dari daérah désa, tempat tanah persil itoe terletak, ini perloe oentoek keterangan lagi tentang hal 2e (hoeroef a sampai ƒ), hal-hal 3e, 4e, 6e dan 7e dari porsés-perbal.

Sjarat-sjarat jang mesti ditjoekoepi dalam lampiran-lampiran itoe, haroes diterangkan dalam porsés-perbal dengan sedjelas-djelasnja. Pengoen- (3) Soerat-soerat jang terseboet pada ajat tadi, djoekan dengan dilampiri porsés-perbal seperti termaksoed

it6™!806^^8'^8' &^ ac^r $ ^' naroes dengan segera dioenliepa]a.neo.e.djoekkan kepada Kepala-kerésidénan, bilamana tari dan hal nah itoe terletak dalam afdeeling jang teroes diperinmenjampai- tahnja sendiri, atau kepada Kepala-negeri kalau kan soerat- tanah itoe terletak dalam afdeeling lain-lain. Adadengan per- Poen Kepala-negeri itoe haroes mengirimkan soerattimbangannjasoerat ^oe dalam seminggoe kepada Bésidén, setelah kepada Ke- dj$joekoepinja apa jang terseboet pada peratoeran pala-kerési- achir dari ajat kedoewa dari § 3 dan telah diboedenan. boehi dengan pertimbangannja tentang permohonan itoe.

. § 6.

Dalam hal- (1) Bilamana di tanah-tanah jang dipohonkan ada

hal mana, pohon-pohonan atau tanah itoe terletak dekat hoe-

soerat soerat tan-hoetan Goebernemén, dan lagi dalam segala halini naroes i

diserahkan ^ 3ang menoeroet timbangan Bésidén, mengenaï kepada Kon-keperloean hoetan karena pemboekaan tanah itoe,

Sluiten