Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trolir-Djati, jangbersangkoetan.

Dal-bal jang haroes ditimbang dan dioeudjockkan oléh hontrolirDjati.

b.

c.

Pemeriksaan

oléh Kontrolir-Djati pada tempat nja.

Meléwati batas waktoe akan meng-

maka dalam hal-hal ini Bésidén menjerahkan soeratsoerat itoe kepada Kontrolir-Djati djadjahan tempat tanah-tanah itoe terletak, dengan dipinta akan menjatakan pertimbangannja dalam hal itoe.

(2) Bilamana tijada perloe diperiksa di<tempatnja, maka Kontrolir-Djati mengoendjoekkan dalam seboelan, terhitoeng dari ija memerima soerat-soerat itoe dan dengan mengingati peratoeran-peratoeran teristiméwa baginja, pertimbangannja tentang hal-hal jang berikoet ini:

a. sekadar berapa hoetan-kajoe-rimba jang ada di tanah itoe, soenggoeh atan tidak soenggoeh masoek bagian hoetan-hoetan jang haroes dipelihara

seperti menoeroet porsés-perbal koemisi itoe; tidakkah membinasakan pohon-pohonan itoe meroegikan besar oentoek keperloean tentang keadaan air dan toeroennja hoedjan (hydrologisch) dan tentang keadaan hawa (klimatologisch); sekadar berapa hoetan-kajoe-rimba, jang ada dalam tanah persil itoe dan tijada akan dipelihara itoe, perloe akan dipakai sekarang dan kemoedijan hari bagi kajoe pertoekangan oentoek perboewatan-Negeri dan bagi kajoe-api oentoek keperloean pendoedoek-pendoedoek Boemipoetera; haroeskah dibajar keroegian (harga tarief) kepada Negeri oentoek kajoe-rimba jang ada pada waktoe memberikan pak toeroen-temoeroen itoe; (3) Bilamana sebeloem memberi pertimbangan,

perloe dilakoekan pemeriksaan di tempatnja, atan djikalau soerat permohonan telah dilampiri soewatoe soerat-oekoeran, seperti terseboet pada ajat pertama dari § 1, serta kajoe-rimba jang ada di tanah itoe haroes dibajar ganti-keroegiannja, maka Kontrolir-Djati memeriksalah dalam waktoe jang ditentoekan pada ajat tadi akan tanah-tanah itoe oentoek mengoempoelkan keterangan-keterangan atan menetapkan besarnja oewang ganti-keroegian itoe.

(4) Meléwati batas'waktoe, jang terseboet pada ajat-ajat terdahoeloe, tijada boléh, ketjoewali bilamana Kontrolir-Djati mengoendjoekkan kepada Kepala-

d.

r

4

Sluiten