Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

httifldViif g'e'blijken aan het betrokken Hoofd van gewestelijk btj eeWeken bf?tUUr' °nder mededeeling van het tijdstip, waarop noodzakelijk-*1^ aan z^ne verplichtingen zal voldoen, heid toegestaan.

§ 7.

Ge^len van (1) Na, in verband met de belangen der (op hoog ™nTelkeVdegezag of) ^'^bg door de Inlandsche bevolking Resident gedreven koffiecnltnur, de ligging van den grond heeft in te binnen den verboden kring eener militaire versterwinnen. king, de nabijheid van een spoor- of stoomtramweg van alle1stnk-0f andere de aa»vraag betrokken belangen, alsnog ken aan den V0.0T zooveel noodig het advies van andere autoriConverneur teiten te hebben ingewonnen, wordt de aanvraag met Generaal met de bijbehoorende bescheiden, t. w.: voorstellen tot toe- of afwijzing. Verdere inhoud dier voorstellen.

a. het rekest met meetbrief of schetsteekening;

b. het proces-verbaal van bekendmaking, bedoeld bij § 3, alinea 2, met de daarop te stellen verklaringen;

c. het proces-verbaal van onderzoek met de bijlagen;

d. het advies van den Houtvester, indien in verband met het bepaalde bij de eerste alinea van § 6 vereischt;

e. de schatting, door dien ambtenaar, van het bedrag der c. q. aan den Lande te betalen retributie voor het aanwezig houtgewas, ingeval bij de aanvraag een meetbrief is overgelegd en geen gebruik wordt

Sluiten