Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oendjoek- kerésidénan lebih dahoeloe, bahwa ija terpaksa mekan pertini- léwati batas waktoe jang ditentoekan itoe, dengan bangan^Jia-^ (jiöeri-tahoenja, bila ija akan mentjoekoepi kewadjib-

djika njata annia itoeterpaksa. '

§ 7.

Dalam hal- (^) Dengan mengingati keperloean tanaman kopi

hal mana (paksaan atau) tanaman monosoeko oléh pendoedoek Résidén per- Boemipoetera dan mengingat letaknja tanah itoe da-

loe minta iam djadjahan larangan dari pertahanan melitér, ^Tain"bTtii'aila^ai;i dekat kepada djalan keréta-api atau djalan

Men&oen- trem-asap atau keperloean lain-lain jang bersangdjoekkau se-koetan dengan permohonan itoe, dan setelah Bésidén kalijan soe- seperloenja minta pertimbangan dari pembesar-pem^da^oewan"^6881 *a*n' maka permohonan itoe dioendjoekkannja ^Be'sar Coe_ kepada Toewan-Besar Goebernoer-Djenderal, dengan bernoer Djen-diboeboehinja pertimbangannja sendiri, haroeskah deral dengan diizinkan atau ditolak permohonan itoe; dengan disevoorstel-voor boetkannja djoega apa-apa sjarat-sjarat jang haroes zurkan^ataïi ditetapkan bilamana permohonan itoe dikaboelkan,

menolak. serta diterangkannja djoega, patoetkah si pemohon Isi voorstel- djadi pemegang pak toeroen-temoeroen dari tanahvoorstel itoe radja dengan mengingat 'oemoernja dan keadaan

lain dari hoekoemnja.

vtemboetf rt' s°erat-permohonan dengan soerat-oekoeran atau bagan;

b. porsés-perbal dari pemberi-tahoean, jang terseboet pada § 3, ajat 2, dengan keterangan jang haroes diseboetkan;

c. porsés-perbal pemeriksaan dengan lampiran-lampiran;

d. pertimbangan Kontrolir-Djati, bilamana perloe diminta berhoeboengan dengan jang terseboet pada ajat pertama dari § 6.

e. taksiran Kontrolir-Djati tentangan banjaknja ganti-keroegian jang haroes dibajar kepada Negeri bagi kajoe-rimba jang ada disitoe, djikalau pada permohonan dioendjoekkan djoega soewatoe

Sluiten