Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soerat-oekoeran dan tijada didjalankan apa jang terseboet pada ajat pertama dari § 11;

f. pertimbangan Asistén-Bésidén;

g. soerat kemiskinan, jang diberikan oléh Kepalanegeri kepada si pemohon pak toeroen-temoeroen oentoek keperloean „pertanian-ketjil" atau „peroesahaan-keboen"; dan dalam hal jang dibébaskan daripada sègel djika perloe, satoe keterangan kenüskinan, jang termaksoed pada pasal No. 44 dari daftar lampiran tentang kebébasan sègel dalam tanah Hindia-Belanda; jang ditambahkan kepada ordonansi pada 11 Augustus 1885 (Staatsblad No. 131).

h. djika perloe pertimbangan-pertimbangan pembesar-pembesar lain jang terseboet pada permoelaan ajat ini.

Pengoen- (2) Pengoendjoekan soerat-soerat itoe didjalan-

djoekan soe- kan dengan perantaraan Direktoer Pemerintahan da-

rut-soefat iam_Negeri; bilamana permohonan berhoeboengan itoe deii^ïin

perantaraan dengan tanah, jang masoek dalam djadjahan larangDiiektoer au pertahanan melitér, maka pengoendjoekan didjaPemerintah- lankan dengan perantaraan Palima Balatentaraan-dalnm- j)aTat Kepala Departemén-Peperangan di HindiaHai-kal jang^elanda' jang meneroeskan permohonan itoe

melaini. kepada Direktoer Pemerintahah-dalam-Negeri.

Pada pasal 16 ajat 3 dari firman-Badja dalam Staatsblad 1870 No. 118, seperti menoeroet boenji Staatsblad 1896 No. 140, maka Direktoer Pemerintah-dalam-Negeri diberi kekoewasaan akan menolak permohonan dengan beralasan peratoeran-peratoeran sah.

Sluiten