Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan in haar vroeger proces-verbaal van onderzoek bedoeld.

I. Bedoelde betalingen zijn:

a. de schadeloosstellingen voor de enclaves, de vruchtboomen, huizen en derg;

6. het vereischte voorschot ter verrekening der opmetingskosten ten kantore van het kadaster.

II. Meer of andere gronden, ter opmeting afgebakend, moeten bij nieuw, afzonderlijk verzoekschrift worden aangevraagd en hehooren niet tegelijk met de in behandeling lijnde worden opgemeten (Bijblad No. 3581).

III. Voor het oprichten der hierbedoelde merkteekens, zie Staatsblad 19Ï2 No. 497 in afl. No. 15 van deze Handleiding.

Gelijktijdige (2) Heeft de Regeering in bet betrekkelijk beopneming <je heffing voorbehouden eener retributie

^massa door voor üet op den S101^ voorkomend houtgewas, zoo den Houtves- wordt, gelijktijdig met het onderzoek der commissie, ter ter bepa-een aanvang gemaakt met de plaatselijke opneming ling der re- tot bepaling der aanwezige houtmassa als anderszins tribntie. ^oor den betrokken Houtvester, wien, op zijn verzoek, daartoe door de Commissie eene copie van de bij haar vroeger onderzoek vervaardigde schetskaart wordt verstrekt en, ter verdere berekening van het bedrag dier retributie, na de voltooiing van den meetbrief door het Kadaster de noodige gegevens omtrent de oppervlakte van het perceel worden verschaft. Verdere voor- (3) in geval van verhindering om tegelijk met de schriften ter- commissie zich voor de houtopneming naar het perceel te begeven, stelt de Houtvester den Resident in kennis daarmede, met vermelding van het tijdstip, waarop hij met de uitvoering zijner taak een aanvang zal maken.

(4) In beide gevallen moet de berekening van het bedrag der retributie, indien afhankelijk van de voltooiing van den meetbrief, binnen een maand na de ontvangst der van het Kadaster te verkrijgen gegevens zijn geschied.

Sluiten