Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 10.

Mengoen- Berita segala pekerdjaan jang terseboet pada

dengan* sege- Pasa* *ad* haroes dengan segera dioendjoekkan kera berita- Pada Kepala-kerésidénan; ketjoewali dalam hal jang berita dari terseboet pada pasal jang berikoet ini, Kepalapekerdjaan kerésidénan mengoendjoekkan kepada Pemerintah-

te™eboet^ke- Agoeng dengan perantaraan Direktoer PemerintahMelandjoet- 'an-dalam-Negeri, sekali jan soerat-soerat bersama-

kan soerat- sama dengan permohonan baroe dari si pemohon soerat itoe minta diberi tanah itoe dan soerat-oekoeran jang kepada Di- haroes dilampirkan djoega.

rektoer Pe-

merintahan-

dalani-Negeri.

§ 11.

Dalam hal (1) Bilamana, baik dalam hal jang terseboet pamana Rési- da ajat achir dari § 6, maoepoen dalam hal termakden boléh soe(i pada peratoeran dari ajat achir § 9, taksiran dj^ekkan^e-ganti"keroegian kajoe itoe melambatkan pekerdjaan roes soerat- tentang permohonan itoe, maka Kepala-kerésidénan, soerat itoe sedang menoenggoe berita Kontrolir-Djati, boléh tijada dengan mengoendjoekkan soerat-soerat tadi kepada Kepalaberita itoe. departemén jang terseboet, tijada dengan keterangan-

keterangan dari Kontrolir-Djati itoe. Kewadjiban (2) Bilamana pemberi-tahoean Kontrolir-Djati si pemohon sementara itoe beloem diterima dan berhoeboeng

kan3Teteten-dengan itoe pada beslit Pemerintah-Agoeng dalam an-hakjang bal Pemberian hak pak-toeroen-temoeroen itoe ketelah didapat-tetapan djöèmlah dan peratoeran bagaimana memnja pada wak bajar ganti keroegian itoe diserahkan kepada Ditoe menetap-rektoer Peroesahaan-tanah, Keradjinan dan Perkeïoegkïse-0?^^11 (Landbou^ Nijverheid en Handel), maka telah ija me-s* Pemegang pak toeroen-temoeroen, setelah mem. neiïma beslit bajar ganti-keroegian kajoe itoe kedalam Kas-Negeri, Pemerintah menoeroet poetoesan Direktoer itoe, haroes memaAgoeng ten- soekkan ketetapan-hak itoe kedalam register 'oemoem

rüfan'nak dalam enam boelan> terhitoeng moelaï dari tanggal kepoetoesan itoe.

Sluiten