Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Djika si pemohon dalam enam boelan terhitoeng dari beslit-izin, tijada mentjoekoepi kewadjiban jang terseboet tadi soepaja hak-paktoeroen-temoeroen itoe ditoeliskan dalam register 'oemoem (Bijblad No. 3864), maka hendaklah hal itoe diberi-tahoekan oléh Bésidén kepada Direktoer Pemerintahan-dalam-Negeri.

II. Selandjoetnja Bésidén mengirimkan tijap-tijap kali kepada Direktoer Pemerintahan-dalam-Negeri dan kepada Déwan-Hisap (Algemeene-Bekenkamer) toeroenan dari beslitbeslit memberi tambah lagi waktoe jang ditentoekan oentoek menetapkan hak-hak barang; djoega toeroenan kepoetoesannja tentangan menetapkan lagi waktoenja bagi mengoendjoekkan peta-peta dan soerat-soerat-oekoeran dari tanah-tanah jang pak-toeroen-temoeroennja bagi sementara didjandjikan akan diberikan; dan pada boelan Januari tijap-tijap tahoen Bésidén itoe wadjib mengoendjoekkan kepada Direktoer Pemerintahan-dalam-Negeri jang terseboet segala voorstel-voorstel akan mentjaboet djandji-djandji akan memberikan pak-toeroentemoeroen, jang soedah lebih dari setahoen lamanja tijada didjalankan oléh si pemohon dengan semestinja (Bijblad No. 6998).

III. Bésidén mengamat-amati, soepaja tanah-tanah hoetan, jang dipohonkan oentoek pak-toeroen-temoeroen, tijada dipakai oléh si pemohon sebeloem Pemerintah-Agoeng memoetoeskan, betoelkah tanah itoe akan diberikan kepadanja sebagai pak-toeroen-temoeroen. Maka djandji akan memberikan pak-toeroen-temoeroen kepada si pemohon sadja taTboléh dianggap tjoekoep akan mendapat hak itoe; akan memakai tanah itoe haroes beroléh izin dari Direktoer Perintahan-dalam-Negeri (St. 1916: 369; Bijblad Nos.'3008, 3864 dan 5858).

B. Menawarkan tanah bagi pakt o e r o e n-t emoeroe n.

Maka pedoeli atau tjampoernja prijaji-prijaji dalam hal memberikan tanah seperti terseboet ini sama dengan dalam hal memberikan tanah dibawah tangan (bagian A.), ja'ni bilamana

toeroen-temoeroen.

Sluiten