Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seperti menoeroet bijasanja tanah itoe ditawarkan dihadapan orang-orang banjak, sebab lebih dari seorang jang sama-sama memohonkan tanah-tanah hoetan itoe bagi pak-toeroen-temoefoen. Adapoen ketentoean dalam bagian B. tijada perloe bagi prijaji-prijaji dalam pekerdjaannja; akan tetapi penting sekali bagi orang-orang jang memohonkan tanah.

Sluiten