Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DEN ERFPACHTER.

Als aanvulling op het vorige hoofdstuk komt een hoofdstuk over de rechten en verplichtingen van den erfpachter noodzakelijk voor, te meer waar de Inlandsche ambtenaren uiteraard herhaaldelijk allerlei aanrakingen met erfpachters hebben. Eene duidelijke uiteenzetting van hetgeen ten dezen geboden of toegestaan is, is, voor een behoorlijke uitoefening hunner ambtsplichten, den Inlandschen ambtenaren onontbeerlijk.

I.

De rechten en verplichtingen van den erfpachter op Java en Madoera worden beheerscht: le. door het agrarisch besluit. (St. 1870 No. 118) 0). 2e. door de ordonnantie in Staatsblad 1872 No. 237a zooals die sedert is gewijzigd, aangevuld of opnieuw afgekondigd (na aanvulling), bij Staatsblad 1913 No. 699 (').

Deze ordonnantie is echter alleen van toepassing op perceelen, na haar uitvaardiging in erfpacht afgestaan (Rondschrijven van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur van 28 Januari 1914 No. 745), of aan die bepalingen onderworpen.

i1) Bij verkortingen A.B.

(*) De artikelen in margine, zonder meer aangehaald, verwgzen naar dit Staatsblad.

Sluiten